Urząd Regulacji Energetyki ogłosił pierwsze w 2019 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Pięć aukcji zaplanowano na ostatni tydzień listopada i pierwszy tydzień grudnia.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez URE, aukcje odbędą się 25 i 26 listopada oraz 2, 3 i 4 grudnia br. W pierwszej z listopadowych aukcji mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej z istniejących biogazowni o mocy powyżej 1 MW na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz, a także instalacji termicznego przetwarzania odpadów, spalania wielopaliwowego oraz spalania biomasy. Maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji ustalono na 34 TWh, a jej wartość na 20,74 mld zł.

Na 26 listopada zaplanowano aukcję dla istniejących instalacji o łącznej mocy nie większej niż 1MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej oraz wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi nieco ponad 3,433 TWh, a jej wartość ponad 2,197 mld zł.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Pierwsza z grudniowych aukcji adresowana jest do istniejących instalacji o mocy nie większej niż 1 MW, wykorzystującym do produkcji energii elektrycznej: hydroenergię, biopłyny, energię geotermalną oraz energię wiatru na morzu. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi nieco ponad 1,475 TWh, a jej maksymalna wartość ustalono na poziomie 811,366 mln zł.

W aukcja zaplanowanej na 3 grudnia mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji ustalono na ok. 1,149 TWh, a maksymalną jej wartość na 838,986 mln zł.

Aukcja, która odbędzie się 4 grudnia dotyczy instalacji istniejących o mocy nie większej niż 1 MW wykorzystującym wyłącznie: biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków, inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, stanowiący instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów oraz instalacje spalania wielopaliwowego (we wszystkich przypadkach dotyczy to także wysokosprawnej kogeneracji). Maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej wynosi 1,12 TWh, a jej maksymalna wartość 694,4 mln zł.

URE zastrzega, że w przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż trzy oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona. Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj