Ruszyła kolejna edycja konkursu dla powiatów, miast i gmin wiejskich – „Samorządowy Lider Zarządzania 2008 – Usługi techniczne”. Rywalizują w nim podmioty prezentujące „dobre praktyki” z trzech dziedzin: gospodarka komunalna, transport oraz komunalna gospodarka mieszkaniowa.

15 kwietnia w siedzibie Biura Związku Miast Polskich odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej. Do konkursu zgłoszono 46 praktyk w trzech dziedzinach: gospodarka komunalna, transport, komunalna gospodarka mieszkaniowa. Ocenie poddano 23 wnioski (z 14 miast) w kategorii wielkościowej miasta na prawach powiatu i miasta powyżej 50 000 mieszkańców, 4 zgłoszenia w kategorii powiaty ziemski (z 4 powiatów), 15  (z 14 miast) w kategorii miasta małe i średnie oraz 4 (z 4 gmin wiejskich)w kategorii gminy wiejskie.

Komisja konkursowa spośród rekomendowanych przez ekspertów Konkursu projektów, do drugiej finałowej tury ocen zakwalifikowała ostatecznie 6 projektów zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu i powyżej 50 tys. mieszkańców, 3 projekty powiatowe, 6 z miast małych i średnich oraz 2 z gmin wiejskich.

Gminy wiejskie:

 • Morawica
  Współpraca międzygminna na rzecz upowszechniania selektywnej zbiórki odpadów
 • Popielów
  Wdrożenie kompleksowego systemu usług z zakresu gospodarki odpadami świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Popielów

Małe i średnie miasta:

 • Błażowa
  Powszechny system gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi na terenie własnej i sąsiednich gmin
 • Bytów
  Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i utworzenie fundacji "Nasza Wspólnota" jako skuteczny sposób finansowego i organizacyjnego wsparcia wspólnot mieszkaniowych oraz instrument zmiany wizerunku miasta
 • Murowana Goślina
  Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina
 • Oława – Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami
  Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK"
 • Puszczykowo
  Czyste Puszczykowo
 • Szczecinek – Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
  Rozwój transportu miejskiego i turystyki w Szczecinku w latach 2006-2012. Wdrożenie żeglugi wodnej jako uzupełnienie oferty przewozowej w komunikacji miejskiej.

Miasta na prawach powiatu:

 • Elbląg
  Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtujacego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej
 • Elbląg – Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  Dostosowanie jakości wody pitnej do wymagań norm Unii Europejskiej
 • Gdańsk – Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
  Powierzenie właścicielskiej spółce majątkowej gminy ogółu zadań związanych z zarządzaniem majatkiem wodociągowo-kanalizacyjnym, a eksploatacji podmiotowi prywatnemu
 • Gdańsk – Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  Kompleksowa obsługa w zakresie zamiany mieszkań, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • Rybnik – Zarząd Transportu Zbiorowego
  E-bilet w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej
 • Sopot
  Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu – programy pomocowe dla wspólnot mieszkaniowych

Powiaty:

 • Kościan – Starostwo Powiatowe
  Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2004-2013
 • Ostrów Wlkp. – Starostwo Powiatowe
  Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego Partnerstwo Samorządowo-Rządowe
 • Poznań – Starostwo Powiatowe
  AZBEST – produkt non grata

Wizytacje w jednostkach rozpoczęły się w dniu 15 kwietnia, a zakończą w dniu 17 maja br. Wybór Laureatów konkursu nastąpi w dniu 30 maja, a ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w trakcie konferencji, która odbędzie się w Warszawie w dniu 18 czerwca 2008r.

Konkurs – organizowany przez Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych – jest jednym z elementów szerokiego projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007 –2011)”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Honorowy patronat nad konkursem objęli – Marek Ziółkowski, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Ekscelencja Knut Hauge, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

Celem organizowanego cyklicznie konkursu jest wybranie i upowszechnianie dobrych praktyk. W pierwszej edycji konkursu, który odbył się w 2007 roku, dziedzinami konkursowymi były usługi społeczne, w tym roku są usługi techniczne: transport, gospodarka mieszkaniowa i gospodarka komunalna. W zeszłorocznej edycji 72 samorządy zgłosiły 91 projektów. Z 22 finalistów konkursu wybrano 12 laureatów.

Doświadczenie 17 lat odrodzonego samorządu wskazuje, że jedną z najskuteczniejszych metod poprawy jakości usług dla mieszkańców jest wdrażanie innowacji, które zostały wcześniej opracowane i przetestowane w innych jednostkach, a następnie twórczo przystosowane do własnych warunków. Każdy z samorządów zgromadził w pewnych dziedzinach doświadczenia, którymi może podzielić się z innymi. Jednocześnie każda gmina czy powiat może skorzystać z dorobku innych samorządów w tych obszarach, w których opracowano nowe, bardziej skuteczne rozwiązania.

Propozycje „dobrych praktyk” powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności usług w dziedzinie komunalnej gospodarki mieszkaniowej, transportu (drogownictwo i komunikacja publiczna) oraz gospodarki komunalnej (sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarka odpadami), które są realizowane przez administrację samorządową lub podległe jej jednostki. Zgłoszone do konkursu przykłady działań samorządów zostaną ocenione pod kątem pięciu podstawowych kryteriów: innowacyjności,  skuteczności, efektywności kosztowej, integracji z systemem zarządzania strategicznego jednostki oraz możliwości zastosowania rozwiązania w innych samorządach.

źródło: Związek Miast Polskich


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj