Trwające prace legislacyjne nad specustawą wyborczą nie zwalniają samorządów z wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Aby zadania te realizować z poszanowaniem zdrowia i życia mieszkańców, konieczne są jednak szczegółowe wytyczne określające jak zapewnić bezpieczeństwo sanitarne osobom zaangażowanym w ich organizację i przeprowadzenie.

O szczegółowe instrukcje, jak w czasie epidemii COVID-19 realizować czynności związane z organizacją zaplanowanych na 10 maja br wyborów Unia Metropolii Polskich występowała już wielokrotnie.

Pisma w tej sprawie kierowane były zarówno do Sylwestra Marciniaka, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, jak i Jarosława Pinkasa Głównego Inspektora Sanitarnego. W obliczu tego, iż pisma te pozostały bez odpowiedzi 8 kwietnia 2020 Unia Metropolii Polskich przesłała do ministra zdrowia wystąpienie w sprawie wyborów prezydenckich.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych od miesiąca zwracają uwagę na ryzyka związane z przeprowadzaniem wyborów w trakcie obowiązującego stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ponieważ w opinii członków UMP ich głos jest jednak ignorowany, stoją oni na stanowisku, że rząd oraz sejmowa większość dążąca do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w obecnych okolicznościach bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Jak czytamy we wspomnianym piśmie “Samorządy są w tej kwestii wyłącznie wykonawcą zadań rządowych i będą je realizować w oparciu o obowiązujące prawo, ale bezwzględnie przy zachowaniu priorytetu jakim jest  bezpieczeństwo  zdrowia i życia mieszkańców”.

Mając powyższe na uwadze oraz brak instrukcji ze strony GIS, jak i bardzo ogólne wytyczne ze strony PKW prezydenci miast czują się zmuszeniu do ponowienia wystąpienia, tym razem bezpośrednio do ministra zdrowia.

Członkowie UMP przedstawili listę oczekiwań w zakresie instrukcji, które pozwolą na bezpieczne postępowanie w procesie przygotowawczym oraz wyborczym – mowa tu o instrukcjach dotyczących:

  • przeprowadzania szkoleń i obligatoryjnych pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, podczas których wybierani są przewodniczący i ich zastępcy oraz ustalany plan pracy komisji (w największych miastach problem dotyczy 3 – 5 tysięcy członków obwodowych komisji wyborczych, które liczą nawet do 13 osób),
  • zachowania bezpieczeństwa współpracy i komunikacji członków komisji oraz osób je obsługujących podczas:

–    przygotowywania i wyposażania lokali wyborczych,

–    głosowania wyborców,

–    wielogodzinnego liczenia kart wyborczych,

–    sporządzania protokołów, przekazywania ich  do okręgowej komisji wyborczej i depozytu urzędnikom wyborczym,

  • wyposażenia i dezynfekcji stanowisk do wydawania kart do głosownia,
  • wyposażenia w płyn do dezynfekcji rąk, jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne z zaznaczeniem, czy dotyczy to członków komisji, czy również wyborców, operatorów informatycznych, pracowników urzędów obsługujących komisje.

W opinii UMP odwlekanie w czasie opracowania przepisów (rekomendacji) w powyższych kwestiach powoduje, że samorządy nie będą miały czasu na prawidłowe przygotowanie procesu wyborczego.

W piśmie kierowanym do ministra zdrowia zwrócono również uwagę na to, iż każdy wójt, burmistrz, prezydent miasta ślubował sprawować powierzony urząd dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta). Dlatego też władze samorządowe chcą organizować wybory w oparciu o wyraźne wskazania dysponenta tego zadania, jakim jest rząd i w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu Polaków.

Czytaj więcej

Skomentuj