Na 18 marca przypada Światowy Dzień Recyklingu (Global Recycling Day). Święto zostało ustanowione w 2018 roku dzięki wysiłkom Bureau of International Recycling (BIR).

Światowy Dzień Recyklingu po raz pierwszy odbył się 18 marca 2018 roku.

Ranjit Baxi, prezes BIR, zaznacza, że Światowy Dzień Recyklingu ma na celu zjednoczenie ludzi na całym świecie, podkreślając przy tym potrzebę zachowania naszych sześciu podstawowych zasobów (wody, powietrza, węgla, ropy, gazu ziemnego i minerałów) oraz obchodzenia potęgi nowo powstałego „siódmego zasobu”, jakim są towary, które codziennie poddajemy procesowi recyklingu.

Światowy Dzień Recyklingu koncentruje się na globalnym podejściu do recyklingu, wzywając przy tym światowych przywódców, międzynarodowe przedsiębiorstwa, społeczności oraz osoby fizyczne do podjęcia siedmiu wyraźnych zobowiązań w zakresie recyklingu odpadów.

Działania, które mogą wesprzeć promocję recyklingu to m.in.:

  • skupienie się na ustawodawstwie i umowach międzynarodowych;
  • zwiększenie swobodnego i uczciwego handlu materiałami recyklingowymi na całym świecie;
  • kształcenie społeczeństwa;
  • uzgodnienie wspólnego języka recyklingu;
  • wspieranie programów i inicjatyw, które pomagają gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom zbierać oraz przekazywać odpady do recyklingu;
  • współpraca z przemysłem w celu zachęcania do „recyklingowego” podejścia do kreowania nowych produktów, przy uwzględnieniu redukcji odpadów oraz włączeniu w to planowanie „końca życia” produktu;
  • wsparcie innowacji, badań i inicjatyw promujących lepsze praktyki i technologie dla recyklingu.

Historia recyklingu tworzyw sztucznych

W drugiej połowie XX wieku, w wyniku stale rosnącej ilość odpadów z tworzyw sztucznych, podjęto decyzję o rozpoczęciu recyklingu tej frakcji.

Dziś selektywna zbiórka i powtórne wprowadzenie do obiegu plastiku stało się priorytetem praktycznie na całym świecie. Kolejne państwa deklarują ambitne cele osiągnięcia wysokiego poziomu recyklingu w nadchodzących latach, widząc profity z prowadzenia tego procesu.

Korzyści to m.in. ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie zużycie zasobów naturalnych i tym samym wykorzystywanie już dostępnych na rynku tworzyw sztucznych, zamiast wprowadzania nowych.

Nie bez powodu organizacja Bureau of International Recycling nazwała surowiec wtórny „siódmym zasobem” i dodała materiał recyklingowy do listy sześciu najważniejszych surowców, jak woda, powietrze, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i ruda.

 

Dane na temat plastiku i recyklingu

Wraz z rozwojem gospodarek wzrasta ilość wytwarzanych odpadów, w tym z tworzyw sztucznych. Według Eurostatu w 2018 roku na 77,7 mln ton odpadów opakowaniowych wytworzonych w Unii Europejskiej 19% stanowiły opakowania plastikowe (14,8 mln ton).

W porównaniu do 2017 roku nastąpił nieznaczny przyrost tego typu śmieci – o 1,7%. Z rankingu Urzędu Statystycznego UE wynika też, że w Polsce w 2018 roku zebrano 5,47 mln ton odpadów opakowaniowych, z czego 0,98 mln ton to śmieci będące opakowaniami z tworzyw sztucznych (spadek o 5,4% r/r).

Jak na tym tle wyglądają statystyki recyklingu? Wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych w 2018 roku dla Unii Europejskiej wyniósł 66,3%, z czego 41,5% stanowiły opakowania z tworzyw sztucznych.

Warto w tym miejscu wskazać, że wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych z plastiku obejmuje wyłącznie materiał, który jest poddawany recyklingowi z powrotem w tworzywo sztuczne (recykling / wytwarzanie materiału).

Przyglądając się statystykom dla Polski, widzimy, że w 2018 roku wskaźniki recyklingu w naszym kraju wynoszą odpowiednio 58,7% dla odpadów opakowaniowych i 35,7% dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W przypadku tej drugiej wartości zauważalna jest poprawa w porównaniu do 2017 roku (było: 34,6%).

Czytaj więcej

Skomentuj