Przedstawiciele samorządów i sołtysi ze Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego podniosą swoją wiedzę z zakresu obowiązków gospodarowania odpadami oraz omówią możliwości ich realizacji. Szkolenia odbędą się w Ostródzie, Iławie i Morągu w dniach 3-4 listopada 2009 r. w ramach projektu “W Trosce o Naturę”.

Około 300 osób będzie uczestniczyło w szkoleniu pt. „Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami i możliwości ich realizacji w ramach gmin regionu ostródzko-iławskiego”. Odbędzie się ono w trzech miejscowościach: Ostródzie, Iławie i Morągu w dniach 3-4 listopada br. w ramach „W Trosce o Naturę” – kompleksowego projektu edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

– W ramach naszego projektu zwracamy uwagę na podstawowe problemy ekologiczne występujące w lokalnych społecznościach. Poprzez szerzenie wiedzy o prawidłowej selekcji i recyklingu odpadów, chcemy podnosić ogólną świadomość ekologiczną zarówno samorządowców, jak i wszystkich mieszkańców. – mówi Katarzyna Owsianka, koordynator projektu, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. – Chcemy wspólnie z lokalnymi władzami omówić kwestie skutecznej gospodarki odpadam komunalnymi i wdrożyć w życie rozwiązania pozwalające na spełnienie najnowszych norm unijnych w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, sołtysów i przedstawicieli placówek edukacyjnych. Uczestnicy poznają w sposób praktyczny przepisy dotyczące obowiązków mieszkańców i wymagania prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzący będą wskazywać możliwości ich realizacji na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego. Zaprezentowana zostanie inwestycja dotycząca składowiska i sortowni odpadów w Rudnie, jak również omówione zostaną możliwości działań edukacyjnych i informacyjnych wspierających właściwą gospodarkę odpadami na terenie Związku Gmin.

Organizatorami szkolenia są Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO.

 „W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na www.wtrosceonature.com oraz www.psr.pl.


Czytaj więcej

Skomentuj