Toruńscy radni poparli wystąpienie Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w dotychczas obowiązującej ustawie z 13 września 1996 r. dodane zostały artykuły 6d i 6e. Pierwszym z nich na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta został nałożony obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Natomiast art. 6e stanowi, iż spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu.

Toruńscy radni, podobnie jak ich koledzy z Inowrocławia, uznali, że przepisy art. 6d w zakwestionowanym zakresie i art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach naruszają konstytucyjne zasady m. in. demokratycznego państwa prawnego, samodzielności gmin i poszanowania wiążącego RP prawa międzynarodowego.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj