W kwietniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabory wniosków o dotacje na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej w ramach Funduszy Norweskich.

NFOŚiGW ogłosił osiem naborów wniosków w trzech obszarach tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad 580 mln zł. W obszarze „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” będą to nabory na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, rozwoju wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowy i/lub modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych.

Do podziału w tym obszarze są 423 mln zł. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dotacji. W przypadku projektów związanych z energetyką dodatkowe 500 mln zł udostępni NFOŚiGW. Dofinansowanie to będzie dostępne w formie preferencyjnych pożyczek umożliwiających pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanym grantem ze środków norweskich, a nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać podmioty prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową na projekty związane z termomodernizacją budynków, przebudową systemów grzewczych i wentylacyjnych, wykorzystaniem systemów zarządzania energią i automatyki pogodowej, wymianą oświetlenia czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: biomasy, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, geotermii, instalacji fotowoltaicznych oraz mikroturbin wiatrowych.

W przypadku wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej o dofinansowanie mogą się ubiegać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa na projekty polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji; zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne; wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji; a także na rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.

Trzeci nabór wniosków skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, a także ich związków, chcących zainwestować w miejskie systemy ciepłownicze, w tym planujących prace polegające na rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia; zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw; zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych; wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii; a także na zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

Dofinansowanie we wszystkich przypadkach będzie przyznawane w formie zaliczek, refundacji poniesionych kosztów i płatności końcowej stanowiącej 10 proc. całkowitej kwoty dofinansowania – wypłacanej po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

Szczegóły naborów znajdują się tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj