Od 1 sierpnia br. z warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą wyłączone nieruchomości niezamieszkałe. Taką decyzję podjęli stołeczni radni.

Właściciele sklepów, hoteli, budynków usługowych i biurowych, szkół wyższych, szpitali czy lotnisk, galerii handlowych czy biurowców muszą podpisać umowę z operatorem.

W systemie nadal pozostają:

  • nieruchomości zamieszkałe, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,
  • nieruchomości mieszane, np. kamienicy z lokalami usługowymi czy bloku wielorodzinnego ze sklepami,
  • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • nieruchomości zarządzane przez Urząd m.st. Warszawy, np. publiczne szkoły, przedszkola miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji,
  • instytucje kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea, kina.

Umowa w ciągu kilku dni

Właściciele lub zarządcy warszawskich nieruchomości niezamieszkałych muszą do 1 sierpnia 2020 r. zawrzeć z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (operatorem) umowę na odbiór odpadów komunalnych. Ich obowiązkiem jest też wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania i segregacji śmieci (na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio, zmieszane, a w przypadku punktów handlowych także bio–gastronomia/targowisko).

„Ważne, aby pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów były utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” – przypominają przedstawiciele ratusza.

Wysokość nowych, maksymalnych stawek dla nieruchomości niezamieszkałych,  jakie może stosować operator na odbiór odpadów to:

  • 152,50 zł za 1 m sześć. odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane),
  • 305 zł za 1 m sześć. odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane),
  •  60 zł za 1 m sześć. nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

„W praktyce ceny dla przedsiębiorców w Warszawie mogą być niższe niż kwoty wskazane w uchwale nr XXX/911/2020” – podaje w komunikacie stołeczny ratusz.

Winny jest ustawowy chaos?

„Bezpośrednim powodem zmian jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja przepisów w zakresie gospodarki odpadami z lipca 2019 r. Odbiór i zagospodarowanie śmieci bardzo podrożało” – uważają przedstawiciele władz Warszawy.

„Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkałych płacą rażąco niskie stawki, ponieważ blokuje to ustawa. Odgórnie narzucona stawka maksymalna dla nieruchomości niezamieszkałych nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi, przez co resztę kosztów za gospodarkę odpadami ponoszą mieszkańcy Warszawy” – komentują.

Czytaj więcej

Skomentuj