W październiku odbyły się warsztaty EIONET z zakresu oceny i zarządzania jakością powietrza atmosferycznego. Zgodnie z tradycją organizowane są one co roku w innym mieście Europy. Na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska tegoroczne spotkanie miało miejsce w Warszawie.

Warsztaty, współorganizowane przez Europejską Agencję Środowiska oraz Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ, w którym ulokowany jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA, odbyły się w hotelu Novotel Centrum Warszawa.

Tematyka dwudniowych obrad koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

– badanie imisji zanieczyszczeń pyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem pyłu o średnicy ziaren poniżej 2,5 mikrometrów (PM2,5) oraz wskaźniki jakości powietrza;
– efektywność podejmowanych na poziomie europejskim działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego;
– raportowanie przez kraje członkowskie do Agencji danych o jakości powietrza – m.in. przekazywanie ze stacji monitoringu powietrza danych do bazy Airbase oraz raportowanie w zakresie przekroczeń stężeń ozonu w sezonie letnim;
– przygotowanie przez EEA we współpracy z krajami członkowskimi raportu o stanie środowiska w Europie i prognozach jego zmian – SOER 2010;
– Dyrektywa w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla Europy – CAFE w powiązaniu z pracami nad Wspólnym Systemem Informacji o Środowisku (SEIS) oraz Infrastrukturą Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE);
– przekaz danych w czasie prawie-rzeczywistym, z uwzględnieniem projektu AirWatch oraz usług rozwijanych w ramach programu Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES).

źródło: gios.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj