Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” opublikowało wzór sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2019. Wypełnioną ankietę należy przekazać do końca lutego.

Ankieta zostanie rozesłana przez właściwe terytorialnie regionalne zarządy gospodarki wodnej do gmin, na terenie których wyznaczono aglomeracje objęte obowiązkiem sprawozdawczym, tj. ujęte w piątej AKPOŚK. Ankietę można również pobrać bezpośrednio ze strony BIP Wód Polskich.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2019 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy do dnia 28 lutego 2020 r. przekazać w wersji papierowej oraz edytowalnej wersji elektronicznej (drogą mailową) do właściwego terytorialnie RZGW.

KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

Najnowszy AKPOŚK dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln, w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

W latach 2003 – 2018 wybudowano 87,5 tys. km sieci kanalizacyjnej (z czego w roku 2018 – 2727 km sieci), 416 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2018 – 13 obiektów), przeprowadzono 1732 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2018 – 157 inwestycji). Na te inwestycje wydano ok. 69,5 mld zł (w roku 2018 – 3,7 mld zł).

Czytaj więcej

Skomentuj