Na wniosek prezydenta Inowrocławia radni miejscy przyjęli wczoraj jednogłośnie uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Projekt uchwały przedstawiła radnym mec. Maria Kręc, Naczelnik Biura Prawnego Urzędu Miasta. – Przepisem art. 6d ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został nałożony na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.  Natomiast art. 6e stanowi, iż spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu. Powyższe  artykuły wprowadziły więc ograniczenie, wynikających z ustawy z dnia  2 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a w szczególności z jej art. 2, oraz z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności z jej art.14, możliwych sposobów realizacji przez gminę jej zadań własnych – tłumaczyła radnym Kręc.

– Ponadto, rozwiązania prawne przyjęte w kwestionowanych przepisach stoją w sprzeczności z zasadą wynikającą z prawa zamówień publicznych wskazującą, że gmina wykonując zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej za pomocą spółki prawa handlowego utworzonej przez tę gminę, nie stosuje przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zasada ta tym bardziej znajduje zastosowanie w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych gmin. Przepisy art. 6d w zakwestionowanym zakresie i art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach naruszają konstytucyjne zasady m. in. demokratycznego państwa prawnego, samodzielności gmin i poszanowania wiążącego RP prawa międzynarodowego – wyjaśniała mec. Maria Kręc.

– Kuriozalnym ubezwłasnowolnieniem gminy, jest przyjęte w Polsce rozwiązanie, iż dla realizacji zadania własnego – odbioru odpadów bez względu na to czy posiada się własne przygotowane  jednostki – musi być wyłoniona firma w drodze przetargu. Mieszkańcom naszych gmin grozi monopol, ale nie ze strony polskiej gminy, lecz dużych zagranicznych koncernów z państw, w których nie dopuszcza się do przetargów. Mam nadzieję, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przyspieszy nowelizację ustawy w oczekiwanym przez nas kierunku i nie będzie potrzeby jego rozpatrywania, bo bardzo ważny jest dla nas czas – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Liczący 22 strony wniosek został bezpośrednio po podjęciu uchwały przez radnych, wysłany do Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie Ryszard Brejza wystąpił z pisemną prośbą do prezydentów, burmistrzów oraz przewodniczących rad miejskich w Polsce o nie występowanie z odrębnymi wnioskami do TK w sprawie zakwestionowanej przez Radę Miejską Inowrocławia. "Pozwoli to na szybsze rozpatrywanie sprawy przez Trybunał" – argumentuje prezydent. "Gorąco natomiast apeluję do Państwa o zgłaszanie Trybunałowi Konstytucyjnemu jak najliczniejszego poparcia dla wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia” – czytamy w piśmie Prezydenta Ryszarda Brejzy do prezydentów, burmistrzów i przewodniczących rad miejskich.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj