Politechnika Krakowska zawarła umowę o współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Mają z niej skorzystać zarówno naukowcy jak i studenci.

Głównymi obszarami współpracy będą inżynieria, budownictwo wodne, ochrona przed powodzią i suszą oraz zarządzanie środowiskiem wodnym.

Porozumienie zastępuje umowę o współpracy podpisaną wiele lat temu z RZGW. – Realizacja obecnego porozumienia funkcjonować będzie w ramach nowej organizacji działu administracji rządowej pod nazwą „gospodarka wodna”, zgodnej z nowym Prawem wodnym – ustawą obowiązującą od 1 stycznia – mówi dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej prof. Elżbieta Nachlik.

W porozumieniu, oprócz zapisów dotyczących współpracy naukowo-badawczej, znalazły się punkty istotne z perspektywy studenta wydziału inżynierii środowiska. Przede wszystkim jest to zapis o prowadzeniu badań terenowych, praktyk i warsztatów na obiektach hydrotechnicznych. – Dzięki temu na nieżeglugowe obiekty budownictwa wodnego, które Wody Polskie eksploatują, będziemy posyłali studentów na profilowane praktyki zawodowe – tłumaczy dziekan WIŚ Politechniki Krakowskiej dr Stanisław Rybicki.

Kolejny ważny zapis porozumienia wskazuje, jako formę współpracy, określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracę przy ich realizacji. – Moje marzenie jest takie, by jak największa część prac dyplomowych powstających na WIŚ była wykorzystywana w praktyce – podsumowuje dziekan WIŚ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Czy należy przez to rozumieć, że “żeglugowe obiekty budownictwa wodnego” zupełnie nie interesują studentów Politechniki Krakowskiej? Dlaczego w zmienionej sytuacji prawnej stroną tej umowy nie jest bezpośrednio Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którego gestii są obecnie Wody Polskie? Studenci (i pracownicy naukowi) uczelni mieliby wybór, a Ministerstwo mogłoby korzystać z wyników ich prac.

Skomentuj