Firma ABRYS w bieżącym roku świętuje jubileusz 30-lecia działalności. W ciągu tego czasu z jednoosobowej firmy rozwinął się sprawnie działający podmiot gospodarczy, stający się z każdym rokiem coraz bardziej znaczącym graczem na krajowym rynku firm w branży gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Jeżeli utrzymuje się on na rynku kilkadziesiąt lat, to znaczy, że jest godny zaufania oraz ma wypracowane procedury i metody działania, umożliwiające budowanie poprzez swoją pracę wizerunku firmy stabilnej i wiarygodnej.

30 lat doświadczeń to powód do dumy, że określona przed laty misja – jako kierunek rozwoju oraz urzeczywistnienie pomysłu i osobowości firmy – okazała się nadzwyczaj trafna. Okrągły jubileusz założenia firmy to ważne wydarzenie także i z innych powodów. To bowiem nie tylko prestiż, wzmocnienie marki i pozycji na rynku, ale także dobra okazja do dokonania podsumowania i oceny dotychczasowych osiągnięć. Stanowi impuls do podejmowania odważnych decyzji i realizacji przyszłościowych planów. Określonej wizji, będącej wspólną wartością, wokół której skupiają się działania wszystkich pracowników.

Powstanie firmy

Na powstanie firmy ABRYS w 1988 r. należy spojrzeć w kontekście szerokich zmian politycznych i gospodarczych rozpoczynających się w tym okresie w kraju. Aktywność gospodarcza i polityczna końca lat 80. i początku lat 90. XX wieku wyjątkowo sprzyjała ludziom przedsiębiorczym. Pomysł Wojciecha Dutki[1] utworzenia przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarką komunalna w powiązaniu z szeroko rozumianą ochroną środowiska kształtował się w warunkach powstawania zupełnie nowej rzeczywistości politycznej, społecznej i gospodarczej oraz reorganizacji działań organizacyjnych, administracyjnych i prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, a także planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zasobów przyrody.

W 1990 r. Wojciech Dutka otrzymał z Przedsiębiorstwa KOMPOL Sp. z o.o. w Poznaniu –  kontynuującego działalność postawionego w tym czasie w stan likwidacji Zjednoczenia Przedsiębiorstw Przemysłu Komunalnego utworzonego w 1982 r. przez 15 polskich przedsiębiorstw gospodarki komunalnej – propozycję współpracy jako konsultant marketingu działalności gospodarczej spółki. Tego samego roku zgromadzenie wspólników przedsiębiorstwa powierzyło Jemu stanowisko dyrektora naczelnego. Spółka prowadziła działalność produkcyjną, budowlaną, handlową i usługową, realizowaną zarówno na rachunek własny, jak również w pośrednictwie lub w różnych formach kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.  Pośredniczyła m.in. w produkcji i sprzedaży różnego sprzętu dla gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i gospodarki żywnościowej przez swoich wspólników lub inne przedsiębiorstwa. KOMPOL specjalizował się także w organizacji szkoleń specjalistów prowadzonych w Domie Wypoczynkowym „Krokus”, znajdującym się w Wiśle Parteczniku w Beskidzie Śląskim, przejętym od zlikwidowanego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Przemysłu Komunalnego.

W związku z niekorzystną sytuacją gospodarczą, która doprowadziła w rezultacie do likwidacji działalności spółki KOMPOL, Wojciech Dutka rozpoczął organizowanie Fundacji „Polskie Urządzenia Komunalne”, mającej wspierać rozwój krajowej produkcji urządzeń komunalnych i w perspektywie przyczynić się do dalszego rozwoju techniki komunalnej w kraju. Fundacja zajmowała się organizowaniem cyklicznych szkoleń, konkursów i plebiscytów związanych z edukacją ekologiczną, a także wykonywała projekty oraz programy dla gospodarki odpadowej i ochrony środowiska.  Już w początkowym okresie swojej działalności rozpoczęła także wydawanie branżowego miesięcznika Przegląd Komunalny.

Od 1988 r. Wojciech Dutka rozwijał – równolegle do swojej działalności w spółce KOMPOL  a następnie w Fundacji „Polskie Urządzenia Komunalne” – Grupę Konsultacyjno-Projektową ABRYS Spółka z o.o. Powstała ona jako prywatne przedsiębiorstwo z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń Wojciecha Dutki współpracy z grupą przedsiębiorstw gospodarki komunalnej (m.in. Fabryka Aparatury i Urządzeń Komunalnych POWOGAZ, Wytwórnie Urządzeń Komunalnych PRESKO i WUKO). Jeszcze w tym samym roku utworzył Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMEX Spółka z o.o. w Poznaniu, które zostało wpisane 27 grudnia 1989 r. do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Po trzech latach działalności w sytuacji utrzymującego się braku perspektyw rozwojowych spółka została postawiona w stan likwidacji. Po wykupieniu wszystkich udziałów Wojciech Dutka stał się jedynym wspólnikiem spółki TERMEX, która w 1993 r. zmieniła nazwę na ABRYS Spółka z o.o. Było to Jego największe przedsięwzięcie gospodarcze, którym kierował przez kolejne 12 lat.

Główne cele spółki i ścieżkę jej rozwoju zostały wytyczone przez Wojciecha  Dutkę zgodnie z ówczesnymi potrzebami ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Podejmowane działania obejmowały także edukację ekologiczną, w której ABRYS miał mieć – zgodnie z założeniami rozwoju spółki – znaczący udział w skali kraju. Ponieważ od 1990 r. samorządy uzyskały potencjalną możliwość tworzenia i realizacji samodzielnej polityki ochrony środowiska i planowania przestrzennego, a także prowadzenia niektórych działań związanych z ochroną przyrody w skali lokalnej, dlatego za niezwykle ważne uznano dostarczenie im bieżących informacji na ten temat na łamach nowego miesięcznika branżowego. Do utworzenia wydawnictwa adresowanego do pracowników branży gospodarki komunalnej, w tym samorządów, radnych i pracowników administracji samorządowej bezpośrednio przyczyniła się prywatyzacja zakładów oczyszczania miast. W strukturze organizacyjnej firmy w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, poza Agencją Ochrony Środowiska, Kancelarią Prawno-Finansową i Biurem Handlowym, działała także Agencja Promocji i Reklamy – wydawca miesięcznika „Przegląd Komunalny” oraz Dom Wypoczynkowy „Krokus”. Całościowa wizja rozwoju kształtowała się jednak przez szereg lat. Doprowadziła ona z biegiem czasu do aktualnej misji firmy: WIELE MAREK – JEDNA IDEA.

Siedziba ABRYSU przez 18 lat mieściła się w Poznaniu przy ul. Zeylanda 6/3. Po długich poszukiwaniach nowej lokalizacji na siedzibę firmy, Wojciech Dutka kupił grunt i wraz z nim niszczejący, lecz nadający się do przebudowy budynek przy ul. Dalekiej 33. Z wielkim zaangażowaniem poświęcił rok – jak się okazało ostatni rok swojego życia – na przebudowę tego budynku i przekształceniu go w nowoczesne biuro. Firma przeniosła do niego swoją siedzibę w marcu 2006 r.

Edukacja ekologiczna

Minione 30 lat to okres wytężonej pracy, który doprowadził do ukształtowania określonej pozycji rynkowej firmy. ABRYS był w kraju jednym z pionierów, a obecnie jest niekwestionowanym liderem wśród firm, których misją jest dostarczanie wiedzy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Realizuje to przez własne media (czasopisma branżowe, portale informacyjno-edukacyjne) oraz kongresy, konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, projekty edukacji ekologicznej i konkursy. Ambicją redakcji czasopism jest informowanie o nowych trendach i technologiach w branżach szeroko związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką komunalną i obiegu zamkniętego, poszerzanie wiedzy merytorycznej, prezentowanie doświadczeń i oferty rynkowej. Wszystkie czasopisma są współredagowane przez liczne grono ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Wydawnictwa. Do szczególnych osiągnięć firmy należy działalność wydawnicza.  ABRYS jest wydawcą uznanych czasopism branżowych o ściśle zdefiniowanym zakresie tematycznym i publikujących artykuły wyłącznie z tego zakresu. Są to zarówno artykuły branżowe o wdrażanych nowościach technologicznych, popularnonaukowe pisane w sposób umożliwiający zrozumienie danej tematyki przez osoby bez wykształcenia w danej dziedzinie, jak i naukowo-techniczne omawiające mogące znaleźć jakieś zastosowanie badania na styku nauki i przemysłu oraz przeglądowe opisujące i zestawiające wnioski z wielu publikacji źródłowych. Zamieszczane są bogate informacje dotyczące danej branży, reklamy, a także teksty prawnicze i publicystyczne. Istota publikacji polega bowiem na przekazywaniu wiedzy i informacje w każdy możliwy sposób. Wszystkie z nich są dobre o ile docierają do Czytelnika szybko i są przez niego zrozumiałe.

Najbardziej rozpoznawalnym w kraju i bardzo chętnie czytanym czasopismem branży komunalnej i ochrony środowiska jest wydawany przez ABRYS od 27 lat Przegląd Komunalny.W 1991 r. Wojciech Dutka jako dyrektor Przedsiębiorstwa KOMPOL przygotował w nakładzie 2 tys. egzemplarzy jego pierwszy numer, jeszcze bardzo skromny pod względem edytorskim. Wyraźnie określono we nim ramy nowego czasopisma, które miało być dogodną platformą wymiany doświadczeń oraz informacji, prezentującą i popularyzującą najnowsze rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne. Pierwszy numer wykonany został w Zakładzie Poligraficznym Wojciecha Joppa w Poznaniu w postaci dwukolorowego (czarno-zielony) zeszytu o objętości 8 stron. Od 1991 r. (nr 10) wydawanie „Przeglądu” przejęła od Przedsiębiorstwa „KOMPOL” Fundacja „Polskie Urządzenia Komunalne”. W 1993 r. (nr 10/28) wydawcą Przeglądu Komunalnego została Grupa Konsultingowo-Projektowa ABRYS Spółka z o.o. Wtedy też zaczął powstawać, kształtujący się przez kilka kolejnych lat, profesjonalny zespół najbliższych współpracowników, czyli redakcja.

W ciągu pierwszych pięciu lat bywały trudne okresy w wydawaniu tego czasopisma. Ze względów finansowych zdarzały się numery łączone, obejmujące kolejne dwa miesiące; niekiedy powracano do wydań czarno-białych. Zdecydowany przełom nastąpił od 1995 r. (nr 4/43), kiedy infografikę i druk zaczęło wykonywać Przedsiębiorstwo Specjalistyczne COMTEXT Spółka z o.o. w Poznaniu. Wprowadzono bardzo istotne zmiany techniczne; wszystkie numery były kolorowe, znacznie poprawiła się jakość papieru i druku, objętość pisma wzrosła do 80 stron. Od 1998 r. wprowadzono szereg kolejnych nowości techniczno-edytorskich, m.in. druk dodatków na papierze żółtym lub niebieskim, oprawa klejona z grzbietem oraz lakierowana, bardziej trwała okładka. Od 1991 r. rozpoczęto także wydawanie opracowań katalogowych (m.in. katalog urządzeń i sprzętu komunalnego) oraz pierwszych książek (m.in. o pomnikach przyrody, będącą znacznie rozszerzoną i poprawioną wersja pierwszego opracowania omawiającego prawno-administracyjne zasady ich ochrony, wydanego przez Wielkopolską Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w serii wydawniczej Biblioteka „Kroniki Wielkopolski”). Rozpoczęto także wydawanie specjalistycznych monotematycznych Dodatków Przeglądu Komunalnego, zawierających m.in. oferty handlowe oraz informacje prawne, zwłaszcza zbiory ujednoliconych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką komunalną i planowaniem przestrzennym. W odpowiedzi na docierające od czytelników Przeglądu Komunalnego informacje, oferty firm, pojawiające się ciągle nowe produkty oraz na coraz większe zapotrzebowanie na rzetelną i bezstronną informację, przekazywaną w sposób prosty i zrozumiały, zainicjowano także wydawanie raportów. Opracowania te, mające ułatwiać ułatwiające przyszłym inwestorom przygotowanie przetargów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i umożliwiające wybór najlepszych projektantów, wykonawców lub dostawców, powstawały w oparciu o odpowiedzi uzyskane od ankietowanych zajmujących się omawianą problematyką. Raporty pozwalały na uzyskanie możliwie pełnej informacji o różnych produktach związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska powstających w naszym kraju lub do niego sprowadzanych. Po 6 latach działalności redakcji i wypracowaniu przez Przegląd Komunalny określonej pozycji na rynku wydawniczym i czytelniczym w 1997 r. powołano radę programową miesięcznika, która po kilku latach przekształciła się w Radę Programową Wydawnictw Komunalnych ABRYS (obecnie 12 osób). Pozyskano do niej uznane autorytety w branży, którymi są pracownicy naukowo-dydaktycznych 11 wyższych uczelni oraz jednej placówki Polskiej Akademii Nauk. Ukształtowała się także grupa stałych współpracowników (obecnie 8 osób). Od 1998 r. rozpoczęła się i w kolejnych latach coraz bardziej utrwalała współpraca redakcji m.in. z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a także z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Recyklingu, Polskim Stowarzyszeniem Kremacyjnym i Administratorów Cmentarzy, Stowarzyszeniem Forum Recyklingu Samochodów i wielu innymi. Obecnie misją Przeglądu Komunalnego jest przekazywanie praktycznej wiedzy samorządowcom oraz kadrze zarządzającej z branży komunalnej i ochrony środowiska. Czytelnik znajduje w miesięczniku wartościowe wywiady, porady, informacje o nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach oraz interpretacje przepisów prawa dotyczące najważniejszych obszarów poruszanej tematyki. Obecny Przegląd Komunalny to nie specjalistyczne czasopismo naukowe finansowane z budżetu państwa, bez środków na dystrybucję i promocję. To obecnie rozchwytywana w różnych środowiska zawodowych branżowa platforma wymiany myśli i informacji, wydawana w warunkach gospodarki rynkowej.

W latach 1991-2018 Przegląd Komunalny miał 417 wydań; obecnie każdego miesiąca jest czytany przez około 20 tys. czytelników, współpracował z około 4 tys. autorów i zamieścił  ponad 16 tys. reklam około 2,5 tys. reklamujących się firm.

1 czerwca 2011 r. Przegląd Komunalny przyjęty został w poczet członków ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia prasy branżowej European Environmental Press (EEP), którego misją jest promowanie wiedzy na temat ochrony środowiska, głównie poprzez specjalistyczne wyróżniające się w Europie czasopisma. Stowarzyszenie EEP ma na celu stworzenie między swoimi członkami europejskiej sieci czasopism o tematyce środowiskowej oraz – w ujęciu bardziej ogólnym – wspieranie komunikacji na temat ochrony środowiska w Europie. Poza Przeglądem Komunalnym do EEP należy obecnie tylko 17 europejskich czasopism „środowiskowych” (o łącznym nakładzie ok. 800 tys. egz.), z których każde w opinii europejskiej uważane jest za lidera w swoim kraju. Przegląd Komunalny spełnia obecnie wysokie standardy jakości i niezależności wyznaczone przez EEP dla jego członków.

Konsekwentnie przez lata dążono także do wydawania czasopisma ściśle naukowego poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. W perspektywicznych planach wydawniczych utworzone w 1988 r. Zeszyty Komunalne, ukazujące się jako dodatek na łamach Przeglądu Komunalnego, miały docelowo stać się samodzielnym czasopismem (kwartalnikiem), co jednak nie nastąpiło. Nadal stanowią jednak integralną część Przeglądu Komunalnego, będąc specjalistycznymi naukowymi monotematycznymi opracowaniami, w całości poświęconymi wybranym problemom. Przygotowywane są one przy udziale uznanych w różnych branży specjalistów; dotychczas (od marca 1991 r. do września 2018 r.) ukazało się 129 wydań Zeszytów Komunalnych.

Sukces wydawniczy, czytelniczy i ekonomiczny Przeglądu Komunalnego dopingował do starań o powiększenie oferty wydawniczej i utworzenia w oparciu o istniejącą redakcję nowoczesnego miesięcznika, dużego wydawnictwa komunalnego, oferującego czytelnikom szereg tytułów czasopism branżowych i nowe książki. Brak było bowiem profesjonalnie wydawanych czasopism poświęconych gospodarce odpadowej, zwłaszcza odzyskowi surowców wtórnych, alternatywnym źródłom energii, czy problemom wodociągów i kanalizacji, adresowanych zwłaszcza do samorządów.

Wydawanie kolejnych czasopism branżowych rozpoczęto w 2001 r.; był to Recykling, Czysta Energia oraz Leksykon Techniki Komunalnej. W następnych latach ukazały się Wodociągi – Kanalizacja (2003 r.), Zieleń Miejska (2007 r.) oraz Ecomanager (2007 r.) (od nr 9/2012 czasopismo wydawane jest wyłącznie w formie elektronicznej: www.ecomanager.pl; dostępne na stronie konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, wspierający współpracę nauki z przemysłem i biznesem i prezentujący najlepsze praktyki z zakresu proekologicznych rozwiązań w przemyśle i biznesie oraz ekoinnowacje. W 2017 r. ukazał się sygnalny  numer nowego czasopisma Energia-Recykling, pierwszego w Polsce miesięcznika poświęconego gospodarce obiegu zamkniętego (circular economy). Idea gospodarki obiegu zamkniętego jest nową koncepcją rozwoju gospodarczego i jednym z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Czasopismo to powstało z połączenia potencjału dwumiesięcznika Czysta Energia oraz kwartalnika Recykling, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu liczby czytelników. Z jego redakcją związana jest niezależna Rada Programowa (11 osób), złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, branżowych instytutów badawczych, towarzystw, a także przedstawicieli Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Związku Pracodawców AGD-CECED ni Centrum UNEP/GRID Warszawa, a także dwóch stałych współpracowników.

Wszystkie te tytuły są odpowiedzią na potrzeby rynku wydawniczego. Bardzo szybko znalazły one uznanie wśród Czytelników i miały duże znaczenie dla ukształtowania obecnej postaci wszystkich wydawnictw branżowych ABRYSU. Najlepszym źródłem informacji o branży wodno-kanalizacyjnej są Wodociągi – Kanalizacja, poświęcone całkowicie gospodarce wodno-ściekowej. Czytelnik znajduje w tym czasopiśmie najważniejsze informacje na temat aktualnych trendów, nowoczesnych technologii, możliwości finansowania inwestycji, a także wykładnie przepisów prawnych oraz omówienie sposobów zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnymi.

Bardzo uznanym czasopismem branżowym stała się Zieleń Miejska, miesięcznik w całości poświęcony tematowi aranżacji terenów zieleni w miastach. Znajdują się w nim nie tylko opisy interesujących projektów i ich realizacji, ale także fachowe artykuły dotyczące nowości w doborze gatunków do nasadzeń oraz prawa i zarządzania terenami zieleni w miastach.

Najważniejszymi nabywcami czasopism branżowych ABRYSU wcale nie są wyspecjalizowane biblioteki uczelni wyższych, tylko instytucje praktycznie zajmujące się gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Obecnie (2018 r.) wielkość nakładów wszystkich czasopism jest ustabilizowana w stosunku do aktualnych potrzeb rynku i wynosi każdego miesiąca: po 6 tys. egz. Przegląd Komunalny oraz Energia i Recykling, 5 tys. egz., Zieleń Miejska, 4,5 tys. egz. Wodociągi-Kanalizacja. Łączny nakład wszystkich czasopism w ciągu roku wynosi 258 tys. egz. W ciągu roku ukazuje się 12 zeszytów Przegląd Komunalnego i po 11 zeszytów pozostałych czasopism.

W latach 1994-2006 ABRYS był także wydawcą czasopisma Menu Smakosza przeznaczonego dla branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej.

Redakcje poszczególnych czasopism przygotowują także, jako oddzielne zeszyty tematyczne, dodatki specjalne i regionalne. Najwięcej z nich ukazało się z logo Przeglądu Komunalnego; od 2015 r. funkcjonują one pod nazwą Komunalny Plus. Tematyka dotyczy m.in. ochrony środowiska poszczególnych miast i regionów, uregulowań prawnych, ochrony zasobów przyrody, rozwoju energetyki odnawialnej, sieci kanalizacyjnych i zagospodarowania osadów ściekowych, wody w krajobrazie miasta oraz różnych aspektów recyklingu; niekiedy są one przygotowywane na zamówienie różnych firm branżowych (od marca 1991 r. do września 2018 r. ukazało się łącznie 213 różnych dodatków).

W kolejnych latach we wszystkich miesięcznikach wprowadzano stopniowo szereg korzystnych i znaczących zmian edytorskich i merytorycznych. Nastąpiło m.in. odświeżenie wzorca papierowych wersji czasopism (tzw. layoutu), wprowadzenie cyfryzacji treści i modernizacji internetowych stron www, rozbudowanie e-czytelni, wprowadzenie e-wydań oraz sklepu internetowego z zasobami wydawnictw. Zamieszczane na łamach wszystkich czasopism reklamy przyciągają pomysłowością rozwiązań edytorskich i kolorami, dając możliwość kontaktu czytelników z producentami i usługodawcami. Nie przeszkadzają jednak w odbiorze tekstów artykułów, bowiem są z nimi związane merytorycznie.

Nowoczesną, elektroniczną formą wszystkich wydawanych przez ABRYS czasopism branżowych są e-wydania. Ich zaletą jest wygląd czasopism, identyczny z wydaniami w formie papierowej, w połączeniu z wygodnym interfejsem, ułatwiającym wyszukiwanie interesujących fragmentów i śledzenie treści. To nie są tylko cyfrową kopie tradycyjnych zeszytów czasopism, bowiem ich interaktywność umożliwiło wzbogacenie naszych miesięczników o funkcje multimedialne i internetowe (aktywne linki do maili i stron internetowych, filmy multimedialne, ścieżki i podkłady dźwiękowe, dodatkowe niedostępne w wersji papierowej treści, łatwe przeszukiwanie treści, kierowanie czytelnika wprost do interesujących go zagadnień, możliwość sporządzenia notatek). W 2002 r. powstała e-czytelnia jako Internetowe Archiwum Wydawnictw Komunalnych ABRYS. Stanowi ona systematycznie uzupełnianą, internetową bazę wszystkich artykułów, które ukazały się od 2001 r. we wszystkich czasopismach oraz dodatków i zeszytów specjalnych.

Korzystając z bogatego doświadczenia z powodzeniem realizowane są także inne projekty wydawnicze, takie jak książki, albumy okolicznościowe, czy kalendarze w formie poradników dla menedżerów branży komunalnej. Redakcje czasopism organizują także różne wydarzenia, np. debaty redakcyjne, fora, seminaria (m.in. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony  Środowiska POL-ECO SYSTEM). Czasopisma ABRYSU patronują rocznie około 100 najważniejszym wydarzeniom (targom, konferencjom, seminariom) w różnych dziedzinach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Portale. Z czasopismami ściśle współpracują prowadzone przez ABRYS portale branżowe redagowane przez Dział Edukacji Ekologicznej i służące upowszechnianiu informacji o ochronie środowiska i edukacji. Jednym z najważniejszych jest portal www.Komunalny.pl, adresowany głównie do przedsiębiorców sektora usług komunalnych, administracji samorządowej i rządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych. Rocznie następuje ok. 2,5 mln odsłon (ok. 200 tys. miesięcznie). Wyróżnikami portalu są innowacyjne podejście do poruszanej tematyki, wysoka jakość dostarczanych treści oraz szybkość i multimedialność przekazu. Główne działy portalu to gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, prawo i zarządzanie, ochrona przyrody, OZE, drogi i komunikacja, zieleń miejska, smart city, gospodarka przestrzenna oraz technika komunalna. Codziennie aktualizowany serwis informacyjny pozwala śledzić na bieżąco ważne wydarzenia, m.in. planowane i realizowane inwestycje i zmiany w prawie. Serwis zawiera poza tym regularnie aktualizowane kalendarium konferencji, szkoleń i branżowych wydarzeń w Polsce. Prezentuje także specjalistyczne teksty ekspertów w poszczególnych dziedzinach oraz komentarze i opinie uczestników rynku, ekspertów i naukowców. Do bardzo szerokiego grona odbiorców dociera dzięki newsletterowi.

Firma ABRYS od wielu lat angażuje się w projekty edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, jak i pracowników samorządów. Mając na uwadze zwiększenie efektywności tych działań w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej kilka lat temu w ramach struktur firmy utworzono Dział Edukacji Ekologicznej.

Głównym celem portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl – powstałym początkowo przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a obecnie przekształconym w portal ekoedu.com.pl – jest promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Portal zawiera bazę materiałów edukacyjnych skierowanych do firm, gmin, szkól mi przedszkoli oraz na bieżąco aktualizowaną cześć informacyjną na temat działań i akcji (m.in. konkursy, kampanie) podejmowanych przez zewnętrzne podmioty przyczyniające się do ochrony środowiska. Od 2009 r. przy jego udziale przygotowano około 100 autorskich konkursów mających różną formę (konkursy: fotograficzne, plastyczne, wiedzy, literackie, artystyczne, na projekt ścieżki dydaktycznej, na scenariusz zajęć lekcyjnych), tematykę i grupę docelową (od najmłodszych dzieci po osoby dorosłe). We wszystkich tych inicjatywach uczestniczyło dotąd (2016 r.) około 20 tys. osób.

Wiodącymi tematami w działalności edukacyjnej są: gospodarka odpadami i recykling oraz ochrona powietrza i wody. Firma specjalizuje się zwłaszcza w:

  • prowadzeniu kompleksowych kampanii edukacyjnych obejmujących różne media i produkcję materiałów edukacyjnych (np. komiksy, ulotki);
  • organizacji wydarzeń promujących ochronę środowiska i gospodarkę komunalną (m.in. pikniki, festyny, gry miejskie, konkursy);
  • realizacji warsztatów na temat recyklingu odpadów i wykorzystania materiałów naturalnych (np. biżuteria, dekoracje, malowanie ekotoreb, tworzenie zielników) oraz wykorzystujące zestawy OZE.

Przykładem wybranych działań edukacyjnych są zrealizowane kampanie edukacyjne:

  • „Mądrze ogrzewamy w Świdnicy” (miasto Świdnica);
  • „Niska emisja – wielka sprawa” (Veolii);
  • „Misja-emisja” (kampania ogólnopolska);
  • „Segregujesz i zyskujesz” (gmina Piaseczno);
  • „(Eko)edukacja od przedszkola do seniora” (Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” oraz RPWIK Sp. z o.o. w Chrzanowie).

Popularnością cieszyły się także innego rodzaju działania, np. gra terenowa dla Powiatu Kolskiego „Tropami przyrody”, Piknik Ekologiczny dla Miasta Koła lub warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów dla Rybnika, Radzynia Podlaskiego, Ostrowca Świętokrzyskiego. Dział Edukacji Ekologicznej przez kilka lat realizował ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Misja – Emisja”. Jej celem była edukacja społeczeństwa na temat zjawiska niskiej emisji oraz proekologicznych sposobów ogrzewania. W ramach kampanii powstały materiały edukacyjne (spoty filmowe, komiks „Dymski kontra dymony”), odbyły się gry miejskie „Porwanie Dymskiego”, konkurs dla gmin „Gmina z misją” oraz konkurs na scenariusz lekcji „Lekcja o niskiej emisji”. Finansowanie inicjatywy zapewnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomimo zakończenia projektu część działań edukacyjnych nadal jest kontynuowana i cieszy się zainteresowaniem. Kampania otrzymała główną nagrodę Ministerstwa Środowiska w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza”.

Konferencje, szkolenia. Prawie od samego początku swojej działalności ABRYS rozpoczął organizowanie różnego rodzaju szkoleń i konferencji. Z inicjatywy Wojciecha Dutki, przy Jego ogromnym zaangażowaniu organizacyjnym, znacznym wkładzie pracy, czasu i pieniędzy przejęty Dom Wypoczynkowy „Krokus” został zmieniony w nowocześnie wyposażony ośrodek wypoczynkowo-konferencyjne, w którym organizował liczne konferencje szkoleniowe i naukowo-techniczne. W latach 90. XX wieku na hasło „konferencja w Wiśle” zjeżdżały się do „Krokusa” z całego kraju dziesiątki osób wymieniających własne doświadczenia, dyskutujących i uczących się od innych. Prowadzone na wysokim merytorycznym poziomie spotkania w atrakcyjnej pod względem krajobrazowym okolicy, udane kontakty towarzyskie i biznesowe zawierane w trakcie tych spotkań, a także imprezy rekreacyjne sprzyjające integracji branży są do dzisiaj dla licznych uczestników niezatartym wspomnieniem. To tutaj odbywały się m.in. pierwsze szkolenia dotyczące gospodarki komunalnej i budowy bezpiecznych składowisk odpadów. W organizowanych do 2005 r. konferencjach w Wiśle wzięło udział kilkanaście tysięcy osób i ponad 100 wykładowców z resortowych placówek naukowych, wyższych uczelni, administracji rządowej i samorządowej. Wojciech Dutka osobiście brał udział w opracowywaniu programu około 200 szkoleń i konferencji.

Od wielu lat szereg konferencji organizowanych przez ABRYS odbywa się cyklicznie. Spośród nich największą popularnością i frekwencją cieszą się cykle konferencji związanych z gospodarką odpadami (selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, zarządzanie nowoczesnym zakładem gospodarki komunalnej, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, paliwa z odpadów, recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, kompleksowa gospodarka odpadami, termiczne przekształcanie odpadów) oraz z gospodarką wodno-ściekową (wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, metody zagospodarowania osadów ściekowych, suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych, efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan).

ABRYS jest także organizatorem licznych edycji branżowych spotkań odbywających się w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (m.in. Forum Czystej Energii, Forum Recyklingu) oraz seminarium „Fotowoltaika dla każdego” odbywającego się podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej greenPOWER. Od kilku lat podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu targów GARDENIA w Poznaniu odbywa się seminarium „Miejska Sztuka Ogrodowa”, organizowane przez redakcję Zieleni Miejskiej.

ABRYS realizuje także szkolenia na zamówienie dla podmiotów zewnętrznych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, specjalizacji w tematyce związanej z ochroną środowiska oraz współpracy z ekspertami możemy organizowane są one na możliwie najwyższym poziomie. Bogaty program merytoryczny, doskonałe miejsca, kompleksowa organizacja i profesjonalizm oparty na wieloletnim doświadczeniu to ważne atuty firmy.

Kompleksową realizacją wydarzeń „od pomysłu do podsumowania” zajmuje się Dział Szkoleń i Konferencji oferujący atrakcyjne warunki współpracy.  Dysponuje on własną bazą pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni wyższych, ekspertów, firm reprezentujących różne sektory gospodarki, a także bazą hoteli zapewniających najlepsze standardy konferencji i pobytu. Obecnie ABRYS każdego roku organizuje około 20 konferencji. W ciągu 30 lat firma zorganizowała 550 konferencji i szkoleń, w których uczestniczyło 51,5 tys. osób.

W celu pokazania Klientom firmy najlepszych praktyk i technologii ABRYS organizuje wyjazdy studyjne zarówno w ramach konferencji organizowanych w Polsce, jak i jako odrębne wyjazdy zagraniczne na targi, czy do wybranych przedsiębiorstw (np. nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów). Jak dotąd wyjazdy odbywały się do krajów Europy Zachodniej oraz na targi WATEC Izrael (Water Technology and Environment Control).

Kongresy. Od początku działalności ABRYS rozpoczął współpracę z Międzynarodowymi Targami Ekologicznymi POLEKO. Firma w kolejnych latach brała w nich udział jako wystawca, organizator seminariów branżowych oraz ekspozycji Salonu Czystej Energii (branża odnawialnych źródeł energii) oraz Parku Techniki Komunalnej i Salonu Recyklingu (branża odzysku surowców z odpadów), a także imprez związanych z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży (np. EKO MEDIA FORUM). Od 1995 r. ABRYS rozpoczął organizowanie Ogólnopolskich Zjazdów Ekologicznych, odbywających się podczas POLEKO. Szybko uzyskały one międzynarodowe uznanie i rangę, przekształcając się po latach Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment. Międzynarodowy dopisek -Environment- funkcjonuje od 2017 r.  –sugeruje kongres będący miejscem wymiany wiedzy między przedstawicielami administracji publicznej, instytucji branżowych, nauki, firm prywatnych i komunalnych – jest odpowiedzią na transformację, jaka dokonuje się w zakresie gospodarka odpadami i wodno-ściekowej, OZE, transportu, ochrona powietrza oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Od lat odbywa się on pod patronatem Ministerstwa Środowiska przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Tylko w 2017 r. w dwudniowym wydarzeniu uczestniczyło około 60 prelegentów w 7 sesjach i kilku panelach dyskusyjnych, około 600 uczestników z 12 krajów, w tym także przedstawiciele Komisji Europejskiej. Kongres doceniany jest przez krajowe izby, międzynarodowe organizacje branżowe oraz United Nations Global Compact, będący największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju (od  chwili jej powołania w 2000 r. do inicjatywy przystąpiło ponad 135 tys. członków ze 170 krajów).

W 2018 r. XXII edycja Kongresu ENVICON Environment odbędzie się Warszawie w ramach spotkań poprzedzających największe globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej, czyli 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14), która obradować będzie w Katowicach. Obrady Kongresu dotyczyć będą: polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce, zmian w prawie i ich skutków dla branży, finansowania ochrony środowiska, gospodarki odpadami, wodno-ściekowej i obiegu zamkniętego, ochrony powietrza oraz klastrów. XXII edycja Kongresu, która odbędzie sięm.in. pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zostanie także wzbogacona o strefę innowacji i start-up oraz specjalną sesję poświęconą samorządom.

Kongresowi zawsze towarzyszy wspaniała Gala prowadzona przez znanego aktora- konferansjera, z bogatą oprawą muzyczną. Podczas Gali następuje wręczenie nagród w kilku konkursach środowiskowych. (Konkurs o Puchar Recyklingu, Tytuł Dyrektor Roku Zakładu Oczyszczania Miast, Promotor Czystej Energii, Ekoodpowiedzialni w Biznesie). Kulminacją Gali jest wręczenie Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki.

Spotkaniem przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu, którzy mają wpływ na gospodarką i branżę wodociągowo-kanalizacyjną i dbają o jej rozwój jest Międzynarodowy Kongres branży WOD-KAN ENVICON Water, któremu także patronuje Minister Środowiska. Odbywa się on od 2015 r. w Bydgoszczy podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, organizowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, będącą także współorganizatorem kongresu. Tylko w drugiej edycji tego Kongresu w 2016 r. wzięło udział 31 prelegentów, 300 uczestników i kilkunastu partnerów biznesowych. Dwudniowemu kongresowi towarzyszy także uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki konkursów na Managera Roku WOD-KAN, Inwestycję Roku WOD-KAN  oraz Głośna Woda.

Konkursy. Redakcje wydawanych przez ABRYS czasopism branżowych od 1999 r. organizują różne konkursy mające na celu wyłonienie poprzez rywalizację najlepszych przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także osób odnoszących największe sukcesy zawodowe w skali kraju w tych branżach.

Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany od 1999 r. przez Przegląd Komunalny jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i prowadzone w tym zakresie działania edukacyjne. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów (w zakresie makulatury, stłuczki szklanej, tworzyw sztucznych i opakowań metalowych, bioodpadów, elektroodpadów, baterii) oraz promocją nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu ocena prowadzonej edukacji ekologicznej w tym zakresie. Konkurs wpisuje się w krajowe i europejskie cele w zakresie gospodarki odpadami, w tym w pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym. W konkursie mogą brać udział gminy, przedsiębiorstwa zbierające i zagospodarowujące odpady oraz instalacje sortujące odpady i przygotowujące do recyklingu oraz różne  placówki i organizacje (placówki oświatowe, centra edukacji ekologicznej, organizacje pozarządowe, parki narodowe i parki krajobrazowe, fundacje ekologiczne). Nie mogą natomiast brać udziału podmioty gospodarcze, które zajmują się wyłącznie recyklingiem odpadów, organizacje odzysku, podmioty zajmujące się wyłącznie pośrednictwem w obrocie odpadami oraz instytucje finansujące przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Patronat Honorowy sprawuje Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Izba Ekologii. Uczestnicy walczą o prestiżowy tytuł Tygrysa Recyklingu oraz Puchary Recyklingu i statuetki w poszczególnych kategoriach konkursowych (frakcyjne: Srebrna Puszka, Lider Recyklingu Bioodpadów, Zielona Bateria, Zielony Kontener, Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych, Szklana Statuetka, Złota Bela Makulatury, Lider Recyklingu Opakowań, Rekordowy Karton, Lider Recyklingu Odpadów Niebezpiecznych; edukacja recyklingowa: Mistrz Edukacji Recyklingowej; Debiut Roku). Odbyło się 19 edycji konkursu, którego laureaci nagrodzeni zostali 72 pucharami i 350 statuetkami.

Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast jest Przegląd Komunalny oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem konkursu jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami w miastach. Odbyło się 18 edycji konkursu, którego laureaci nagrodzeni zostali 85 statuetkami.

Promotor Czystej Energii jest konkursem organizowanym od 2003 r, a jego celem jest promowanie i wspieranie osób, których działania wywarły wyraźny pozytywny wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii w kraju, a także  działań edukacyjnych i inwestycji wyróżniających się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w zakresie czystej energii. Tytuł jest przyznawany osobom działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz jednostkom prowadzącym działania edukacyjne lub inwestycyjne mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: osobowość, kampania edukacyjno-informacyjna, inwestycja. Odbyło się 16 edycji konkursu, którego laureaci uzyskali nagrodzeni zostali 15 statuetkami.

Celem konkursu Ekoodpowiedzialni w biznesie jest wyłonienie pomiotów z sektora przemysłu i jego otoczenia, handlowego, usługowego i finansowego, które podejmują działania inwestycyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony środowiska. Realizujące zarówno przedsięwzięcia proekologiczne, jak i prowadzące politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). O ten tytuł ten w dwóch kategoriach mogą ubiegać się nie tylko firmy (kategoria „Przedsiębiorstwo”), ale także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska (kategoria „Innowacje środowiskowe”)..  IX edycja tego konkursu w 2018 r. objęta jest honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obyło się 8 edycji konkursu, którego laureaci nagrodzeni zostali 24 statuetkami.

Konkursem organizowany od 2014 r. przez miesięcznik Wodociągi-Kanalizacja jest Głośna Woda. Jego celem jest wyróżnianie najbardziej interesujących inicjatywy i projektów edukacyjnych krajowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Manager Roku WOD-KAN jest konkursem mającym na celu wyłonienie najbardziej wyróżniających się w branży wodno-kanalizacyjnej managerów i ich promowanie jako wzorcowych dla branży. Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach, zróżnicowanych w zależności od wielkości obszaru, na którym działa manager. Dotychczas odbyły się 3 edycje konkursu.

Celem konkursu Inwestycja Roku WOD-KAN jest wyłonienie inwestycji w branży wodno-kanalizacyjnej, której innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych. Obejmuje inwestycje przedsiębiorstw komunalnych, wodociągowo-kanalizacyjnych oraz spółek wodno-ściekowych. Trzy finały Konkursu już zostały zorganizowane.

Konkurs Inspiracje w Przestrzeni  (od 2011 r.) organizowany przez miesięcznik Zieleń Miejska promuje oryginalne projekty urbanistyczne zapewniające wysoką jakość przestrzeni publicznej (np. ogród teraupetyczny, ogród przyszkolny) oraz promuje projekty i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wykorzystywania przestrzeni publicznej. Przedmiotem konkursu są projekty koncepcyjne zagospodarowania przestrzeni. Konkurs skierowany jest do uczniów techników, studentów i absolwentów kierunków związanych z architekturą krajobrazu i kształtowaniem terenów zieleni, projektantów, architektów krajobrazu oraz urbanistów. Nagrody wręczane są podczas Forum „Miejska Sztuka Ogrodowa” odbywającego się podczas targów GARDENIA. Odbyło się 7 edycji konkursu, którego laureaci nagrodzeni zostali 12 statuetkami.

Do historycznego etosu pracy organicznej, jej legendy i wzorców bezpośrednio nawiązuje utworzona przez Wojciecha Dutkę w 2001 r. Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska.. Po Jego śmierci, decyzją Kapituły, została nazwana Nagrodą Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki; został jej laureatem w 2005 r.

Konkurs ma na celu wyróżnienia osobistości lub organizacji aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozpowszechniania przedsięwzięć mających istotny wpływ na ochronę środowiska oraz szerzenie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Nagroda honoruje dokonania wyróżnionej osoby, organizacji lub instytucji za całokształt prowadzonych działań. Poprzez uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagujących postawy promujące ochronę środowiska nagroda ta wskazuje określone wzory do naśladowania w życiu i pracy zawodowej. To certyfikat kwalifikacji zawodowych i wartości osobowych, które można i należy naśladować. Ale nie tylko o zwykłe naśladownictwo tutaj chodzi. Niezbędny jest bowiem stały rozwój i utrwalanie wartości ponadczasowych, służących całemu spektrum życia współczesnego społeczeństwa, a nie tylko gospodarce. To promowanie autentycznych osiągnięć, będących często domeną pasjonatów, działających wbrew większości środowiska i biurokratycznych procedur. Odbyło się 17 edycji konkursu, którego laureaci zostali nagrodzeni 24 statuetkami.

ABRYS dla środowiska – bilans 30 lat 

Bilans 30 lat działalności firmy ABRYS to ponad 500 konferencji i szkoleń, około 100 tys. uczestników wszystkich wydarzeń, uznane tytuły prasy branżowej, nowoczesne portale informacyjne dla samorządów i branży, kilkaset projektów wydawniczych, setki nagród przyznanych w konkursach, otrzymane prestiżowe nagrody, setki współpracujących podmiotów i partnerów, a przede wszystkim tysiące zadowolonych odbiorców usług firmy, w tym ogromne grono czytelników branżowych wydawnictw.

ABRYS powstał i kształtował się w warunkach powstawania rynku gospodarki komunalnej i wdrażania szeregu nowych koncepcji ochrony środowiska, określonych ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. a następnie Prawem ochrony środowiska z 2001 r. Reformy ochrony środowiska miały nie tylko duże znaczenie polityczne, ale także gospodarcze. Firma miała duży udział w upowszechnianiu nowych rozwiązań prawnych, zwłaszcza wśród samorządów gmin oraz w próbach dostosowania istniejącej polskiej regulacji prawnych do wymagań gospodarki rynkowej i nowych realiów społeczno-politycznych po 1989 r., w tym wynikających z wdrażania nowych regulacji prawnych Wspólnoty. Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań wymagał przestawiania się na inne myślenie, działania i operacyjną współpracę administracji z przedsiębiorcami, przy kontrolnym udziale społeczeństwa.

ABRYS jest rozpoznawalny na polskim rynku poprzez liczne marki związane z bogatą działalnością, portale informacyjne i konkursy. Na europejskim forum międzynarodowym rozpoznawalne są zwłaszcza kongresy: ENVICON Environment i ENVICON Water. Marki są podstawą sukcesu biznesowego firmy i składają się na nie zarówno nazwa i logo, jak i różne elementy komunikacyjne, wizualne oraz behawioralne, wspólnie określające firmę.

Odbiorcami usług ABRYSU jest sektor publiczny [administracja samorządowa i  rządowa, w tym dyrekcje ochrony środowiska, podmioty realizujące usługi publiczne na rzecz samorządu terytorialnego (wodociągi i kanalizacja, gospodarka odpadami, energetyka cieplna, gospodarka mieszkaniowa, zieleń miejska)] oraz sektor prywatny (inwestorzy działający na rynku komunalnym, firmy dostarczające rozwiązania, technologie i usługi dla sektora publicznego). Odbiorcami działań edukacyjnych, promowanych lub bezpośrednio realizowanych przez firmę, jest szkolnictwo podstawowe, zawodowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, fundacje i osoby prywatne. Firma jest obecnie m.in. członkiem: Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast – ogólnopolskiego stowarzyszenia szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, produkujących sprzęt i urządzenia komunalne oraz pracujących na rzecz gospodarki komunalnej; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu – podejmującej działania ukierunkowane na stworzenie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania krajowego efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów; World Trade Center Poznań – organizacji informującej zagraniczne kręgi biznesu o atrakcyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez targi i wystawy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich; Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami – chroniącego interesy pracodawców szeroko pojętej gospodarki odpadami i higieny komunalnej; Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej – skupiającej podmioty gospodarcze współdziałające na rzecz rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii (OZE).

W Wielkopolsce szanujemy pracę, samorządność i obywatelską aktywność. To miejsce o szczególnym genius loci. Objawia się ono nie tylko w momentach szczególnych wyzwań, ale zwłaszcza w codziennej pracy i konkretnym dążeniu do celu. Tworzymy nowe produkty, w tym czasopisma, w szczególnym miejscu, które ma znaczny wpływ na ich jakość. Ogromne znaczenie w promocji misji i wizji ABRYSU ma Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki, nawiązująca bezpośrednio do etosu pracy organicznej, jej legendy i wzorców. Praca organiczna na ziemiach polskich najwcześniej rozpoczęła się w Wielkopolsce, gdzie stała się swoistą polityką społeczno-gospodarczą części polskiego społeczeństwa w państwie pruskim. A następnie jeszcze większego znaczenia nabrała kiedy niezbędna była odbudowa niepodległego państwa i jego rozwój. Nie mniejszą rolę praca organiczna ma także współcześnie, jako wszechstronna działalność na rzecz unowocześnienia naszego państwa i społeczeństwa. Podejmując nowe wyzwania cywilizacyjne i kulturowe obejmuje ona już nie tylko obszary gospodarki, ale także działalność intelektualną, zarządzanie, organizowanie, politykę społeczną, edukację, kulturę i naukę. Ludźmi pracy organicznej jesteśmy więc wszyscy, kiedy tylko działalność nasza służy najlepiej pojętemu interesowi, państwa i narodu. Działamy na rzecz tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa połączonego etosem pracy organicznej i służby społecznej dla swojej małej ojczyzny. Praca przynosząca korzyści ogółowi społeczeństwa jest więc najwyższym kryterium oceny jednostki, pokazując co prawdziwe, a co fałszywe. Będąc skutecznym antidotum na patologie obecnej rzeczywistości, zdecydowanie i skutecznie się im przeciwstawia, przywracając dobre, ale często już zapomniane wzorce. To ogromne wyzwanie dajemy pod osąd Czytelników, współpracowników, partnerów biznesowych i naukowych oraz społeczeństwa, dla którego i w imię którego to realizujemy. Poddajemy się Państwa ocenie każdego miesiąca od 30 lat. Stawiając poprzeczkę jakości coraz wyżej, firma stara się temu sprostać z pożytkiem dla wszystkich.

Edukacja realizowana w działaniach ABRYSU, adresowana m.in. do dzieci, młodzieży i osób stojących u progu swojej kariery zawodowej, jest częścią działań związanych z przygotowaniem do życia we wspólnocie, a także radzenia sobie z trudnościami podejmowanych decyzji przy zachowaniu właściwych postaw życiowych. Określonej kultury obywatelskiej, będącej kulturą odpowiedzialności za dobro wspólne, zaufania do innych obywateli, że oni tak jak my będą postępowali dla dobra wspólnego, którym jest środowiska przyrodnicze. Istotą całej działalności autorskiej są wyłącznie czytelnicy i ich czytanie. Autorski tekst, bez względu na jego rodzaj i treść, jest tak długo jak to czytanie trwa. Bez niego nie istnieje. Głos czytelników, najsurowszych recenzentów, jest niezwykle ważny dla wydawcy, bowiem są to weryfikatorzy przyswajalności tekstów. Mają oni realny wpływ na kształt wydawnictwa już na etapie produkcji, a nie dopiero sprzedaży. Teksty licznych autorów zamieszczane na łamach czasopisma i pozostała działalność edukacyjna pokazują m.in. twórcze myślenie i przedsiębiorczość, wskazują na właściwą organizację pracy i sprawne działanie sposób realizacji ryzykownych decyzji, a także etykę pracy zawodowej jakakolwiek by ona była.

ABRYS realizując strategię odpowiedzialnego biznesu (CSR) uzyskuje zwiększenie lojalności konsumentów, którzy w swoich wyborach kierują się zaufaniem do firmy i jej wizerunku, wyraźną poprawę relacji społecznych, w tym z władzami lokalnymi, co ułatwia sprawne i mało konfliktowe funkcjonowanie firmy, znaczną przewagę konkurencyjną na rynku, zwiększenie poziomu kultury organizacyjnej firmy poprzez podnoszenie swoich standardów postępowań wobec kontrahentów i pracowników, a także możliwość pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników. Kształtuje także pozytywny wizerunek firmy wśród pracowników, gdzie społeczna odpowiedzialność stanowi jeden z elementów pozafinansowego ich motywowania. Widoczne to jest w promowaniu przez samych pracowników proekologicznych postaw poprzez wspólne działania na rzecz społeczeństwa. Dobrym przykładem jest przeprowadzona w 2017 r. przez pracowników ABRYSU, wspieranych przez zewnętrznych wolontariuszy, akcja rewitalizacji ogrodu w Centrum Wspierania Rodzin w Poznaniu.

Działalność ABRYSU była wielokrotnie doceniana i wyróżniana przez różne instytucje państwowe i branżowe. Firma jest laureatem wielu nagród; w 2017 r. została wyróżniona przez Radę Polskiej Izby Ekologii Medalem PIE „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”. Ocenę pracy ABRYSU najlepiej definiuje maksyma Labor Omnia Vincit (Praca wszystko zwycięża). Umieszczona jest ona na medalu, którym Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – promujące kanon pracy organicznej – wyróżniło w 2017 r. Panią Prezes Zarządu firmy.

Zbudowaliśmy misję, wytyczyliśmy cel, znaleźliśmy drogę

Mimo dużej skali działania ABRYS stale utrzymuje rodzinny charakter. Firma zmieniała się jednak wraz z jej otoczeniem gospodarczym, społecznym, a także ze zmianami nas samych. Naszego życia, rozwoju, postrzegania spraw ważnych, roli prowadzonej edukacji. Staramy się być krytyczni wobec wadliwych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które niczego nie rozwiązując tylko szkodzą swoją niekompetencją poprzez błędne decyzje urzędników, polityków i instytucji tworzących prawo.

Sukcesy firmy zależą w dużej mierze od fachowości i zaangażowania jej pracowników. Wyrażamy głębokie uznanie dla wszystkich pracowników firmy, współpracowników zewnętrznych, członków rad programowych, zespołów redakcyjnych, stałych korespondentów, autorów i wykładowców za ich wysiłek i zaangażowanie włożone w rozwój firmy. Składając wszystkim podziękowanie za zaangażowanie, sumienność, rzetelność i miłą współpracę życzymy satysfakcji z osiągnięć zawodowych w dążeniach do wyznaczonych celów. Są one, tak jak misja i wizja rozwoju firmy, od lat niezmienne – wspieranie nowych trenów i możliwości działania dla ochrony środowiska.

Magdalena Dutka, Prezes Zarządu ABRYS Sp. z o.o.
Krzysztof Kasprzak, Przewodniczący Rady Programowej Wydawnictw Komunalnych ABRYS

[1] K. Kasprzak, M. Dutka: Wojciech Dutka – dla ludzi i środowiska. Wydawnictwo ABRYS, Poznań, 2007, 375 str.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj