Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu kolejnych 60 mln zł ze środków Unii Europejskiej na inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi w miastach.

Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na systemy zbierania i retencjonowania deszczówki oraz budowę i modernizację sieci kanalizacji zbierającej opady. Ma to przeciwdziałać zmianom klimatu i zwiększyć ilości retencjonowanej wody.

Nabór wniosków ruszy w czerwcu br. To piąty tego typu konkurs. Do tej pory z funduszy UE wybrano do dofinasowania 44 projekty, a wartość przyznanych dotacji wyniosła ponad miliard złotych.

Lasy i straż walczą ze zmianami klimatu

Poza inwestycjami w miastach, przy wsparciu środków UE realizowane są również programy adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Obejmują one m.in. rozwój systemów małej retencji i przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych oraz terenach górskich.

Łącznie, na realizację trzech takich projektów, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ w kwocie ok. 361 mln zł. To kontynuacja zadań wdrażanych w POIiŚ 2007-2013, na których realizację przeznaczono łącznie ponad 240 mln zł.

Wsparcie UE w tej i poprzedniej perspektywie finansowej zostało skierowane też do Państwowej Straży Pożarnej, która na zakupy sprzętu i wyposażenia do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych otrzymała łącznie kwotę ponad 343 mln zł.

Plany i programy walki z suszą

Jak informuje MFiPR, do końca roku zostanie opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Ma on umożliwić skuteczne zarządzanie zasobami, zwiększyć możliwości magazynowania wód, a także zapewnić edukację i koordynację działań powiązanych z suszą. Mają także powstać mechanizmy realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Na opracowania tego planu PGW Wody Polskie  otrzymały wsparcie UE w kwocie 11 mln zł.

Z kolei Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje się do opracowania Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, którego celem jest określenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody na obszarze kraju. Na opracowanie tego Programu zostanie przeznaczone ponad 4,3 mln zł ze środków UE.

Obecnie trwają prace związane z programowaniem nowej perspektywy finansowej UE, działania w zakresie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe, w tym działania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy, będą stanowiły ważny zakres wsparcia Polityki Spójności po 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj