Budowa nowych i przebudowa starych zbiorników retencyjnych, usprawnienie kanalizacji deszczowej, modernizacja wałów przeciwpowodziowych, a także zabezpieczenie terenów pod nowe inwestycje – Gdańsk, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, rozwija system ochrony przed powodziami. W lutym ogłoszono przetargi na kolejne inwestycje.

W ostatnich 18 latach w Gdańsku czterokrotnie wystąpiły intensywne deszcze, jakie wg statystyk powinny się zdarzać raz na 100 lat. Dochodziło do podtopień, zalane były tunele, przepusty i niżej położone tereny, miasto było sparaliżowane. Gdańsk chce się zabezpieczyć przed podobnymi zagrożeniami i inwestuje w infrastrukturę przeciwpowodziową.

Przetargi jeden za drugim

19 lutego ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy zbiornika retencyjnego nr 16 i przebudowę zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim w Dolinie Radości w Gdańsku. Zbiornik nr 16 będzie obiektem suchym i zapełni się wodą tylko w czasie intensywnych opadów. Ma przyjąć w czasie deszczu około 55 tys. m sześć. wody. Z kolei zbiornik nr 15 uzyska po przebudowie pojemność 9,5 tys. m3 bez ingerencji w jego linię brzegową.

Wcześniej wybrano projektanta, który wykona opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę Potoku Kowalskiego i budowę zbiornika retencyjnego K2. Inwestycja ma obejmować odcinek od granicy Gdańska z gminą Kolbudy. Zbiornik K2 będzie pełnił nie tylko funkcję retencyjną, ale także rekreacyjną.

21 lutego Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła kolejny „przeciwpowodziowy” przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na II etap budowy kolektora deszczowego dla potoku Strzyża.

Kolektor ma odbierać wody opadowe z ulic i dachów, a przy przekroczeniu poziomu piętrzenia w zbiorniku retencyjnym „Kilińskiego” będzie stanowił odciążenie dla koryta potoku Strzyża.

Miasto przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji – odwodnienia dzielnicy Kokoszki. Inwestycja zostanie podzielona na trzy zadania: budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II i budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt. Zbiornik retencyjny Strzelniczka II będzie miał pojemność 46 620 m sześć. Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2020 r.

Miasto zbiorników retencyjnych

Inwestycje przeciwpowodziowe są realizowane w ramach programu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”. Całkowity koszt projektu to ponad 131 mln zł. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ponad 80 mln złotych.

Projekt obejmuje również budowę zbiornika retencyjnego w rejonie Jaśkowej Doliny i budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grottgera (kolektor Kołobrzeska) oraz zagospodarowanie wód opadowych z terenu Cmentarza św. Franciszka, w rejonie ulicy Kartuskiej 240 w Gdańsku. Do końca roku mają zakończyć się prace przy przebudowie rowu R-3 w Gdańsku – dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej.

W Gdańsku jest już 51 zbiorników retencyjnych, ale będą powstawać kolejne. Miasto zabezpieczyło też tereny pod budowę zbiorników w projekcie studium rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe 30 lat.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Kolejny raz zapomniano dodać, że środki przyznane przez NFOŚiGW pochodzą w rzeczywistości z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dysponującego środkami UE.

Skomentuj