Komisja Europejska opublikowała drugi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska. Państwa członkowskie nieźle radzą sobie w dziedzinie ochrony klimatu. Gorzej jest w gospodarce odpadami i gospodarce wodnej.

Opublikowany pakiet dokumentów obejmuje 28 sprawozdań krajowych, w których przedstawiono stan wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska, możliwości poprawy w poszczególnych państwach członkowskich, a także komunikat przedstawiający wnioski i wspólne tendencje na poziomie UE i zalecenia dotyczące usprawnień we wszystkich państwach członkowskich, w tym kluczowe działania priorytetowe.

W klimacie bez zmian

18 państw członkowskich nadal boryka się z wysokim poziomem emisji tlenków azotu (NOx), a 15 musi jeszcze bardziej ograniczyć emisje cząstek stałych (PM2,5 i PM10).

W Polsce dopuszczalne drobnych cząstek stałych, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu są nadal przekraczane. Ma na to wpływ głównie spalanie niskiej jakości węgla w kiepskiej jakości domowych kotłach. Dodatkowym problemem jest duży ruch na drogach i duża liczba starych samochodów na Polskich drogach. Nasz kraj nie podjął dotąd wystarczających środków, żeby rozwiązać te da kwestie, mimo, że już w 2015 r. zanieczyszczenie powietrza było przyczyną 47,5 tys. przedwczesnych zgonów.

Autorzy przeglądu chwalą jednak ogólne zmiany jakie kraje członkowskie zrobiły w zakresie ochrony klimatu. – Państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy we wdrażaniu unijnych przepisów z zakresu przeciwdziałania zmianie klimatu i cele wyznaczone na 2020 r. zostaną prawdopodobnie osiągnięte – czytamy w komunikacie KE, która dodaje jednak, że, aby zrealizować zobowiązania międzynarodowe wynikające z porozumienia paryskiego i zapobiec najgroźniejszym skutkom zmiany klimatu, nadal należy intensyfikować wysiłki zarówno na poziomie poszczególnych państw członkowskich, jak i całej UE.

Recykling kuleje, woda jest źle oczyszczana

Poważnym wyzwaniem, mimo wzmocnienia ramy polityki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, pozostają w UE starania o ograniczanie wytwarzania odpadów. W zakresie gospodarowania nimi, tylko pięć państw osiągnęło już cele w zakresie recyklingu, dziewięć jest – jak to określa KE – „na dobrej drodze do ich realizacji”. W przypadku 14 (w tym Polski) istnieje ryzyko, że wyznaczone na 2020 r. cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych nie zostaną osiągnięte.

Wiele do zrobienia pozostaje w kwestii gospodarki wodnej, aby w pełni osiągnąć do 2027 r. cele unijnych dyrektyw. W 2/3 państw członkowskich ścieki komunalne nadal nie są odpowiednio oczyszczane. Komisja postuluje o zwiększenie inwestycji w tym zakresie zapewniając przy tym, że fundusze UE będą nadal wspierać wysiłki na rzecz wdrażania w tej dziedzinie.

W dalszym ciągu rozwija się sieć Natura 2000. UE przekroczyła już cel zaplanowany na rok 2020, jakim było wyznaczenie 10 proc. obszarów przybrzeżnych i morskich jako chronione obszary morskie. – Niemniej jednak większość państw członkowskich musi przyspieszyć swoje działania mające na celu ukończenie sieci Natura 2000 i zarządzanie nią – apeluje KE.

Wdrażanie przepisów oznacza oszczędności

Jak czytamy w komunikacie wdrażanie unijnej polityki i prawa ochrony środowiska ma nie tylko znaczenie dla ochrony środowiska, ale tworzy też możliwości w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, innowacji i zatrudnienia. Wdrożenie unijnych przepisów w tym zakresie może pomóc gospodarce UE zaoszczędzić około 55 mld euro rocznie na kosztach ochrony zdrowia i bezpośrednich kosztach ponoszonych przez środowisko.

Pierwszy pakiet dotyczący przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska przyjęto w lutym 2017 r. Od tego czasu wiele państw członkowskich zorganizowało krajowe dialogi w ramach przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska na temat priorytetowych zagadnień określonych w ich sprawozdaniach. Aby tego uniknąć, KE współpracuje z państwami członkowskimi w ramach procesu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska. Jeżeli jednak wspólnie uzgodnione przepisy nie są właściwie wdrażane, Komisja może podjąć kroki prawne.

Źródło: europa.eu

Czytaj więcej

Skomentuj