Powstaną ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia – wszystko na temat adaptacji do zmian klimatu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł dziś umowę w tej sprawie z Instytutem Ochrony Środowiska.

IOŚ opracuje oraz upowszechni bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków. Projekt o wartości 20 mln zł otrzyma dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 17 mln zł. Jego realizację przewidziano na lata 2017-2021.

Efektem projektu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) ma być piętnaście różnego rodzaju opracowań (ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia). Przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne i informacyjne trafią do 100 tys. osób.

Baza wiedzy i edukacja

W ramach inicjatywy zaplanowano m.in. zbudowanie bazy wiedzy, w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych. Powstaną też narzędzia upowszechniania zasobów bazy wiedzy, w tym platforma informatyczna. IOŚ opracuje propozycje i wzorce działań w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu, także regulacji prawnych z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną państwa i UE. Utworzony zostanie system wspomagania decyzji (SWD) dla wyboru działań adaptacyjnych na wszystkich poziomach wdrażania SPA 2020. Co niemniej istotne – rzetelna i wiarygodna wiedza na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian ma trafiać także do przeciętnego odbiorcy.

Minimalizować zagrożenia

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest m.in. do decydentów różnych szczebli, podejmujących decyzje dotyczące wyboru i realizacji działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu. Projekt jest zgodny z celami planów i strategii krajowych oraz europejskich w zakresie zagadnień klimatycznych, w tym między innymi SPA 2020 oraz Europa 2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, został umieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych i podlegał naborowi w trybie pozakonkursowym w ramach unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; Typ projektu: 9. Tworzenie bazy wiedzy i kompetencji w zakresie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

Umowę na dofinansowanie inicjatywy IOŚ-PIB podpisali 18 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Roman Wójcik, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj