Władze tego miasta podpisały umowę na gruntowną przebudowę swojego rynku, wizytówki grodu nad Prosną, uznawanego za najstarsze polskie miasto. Rynek przebuduje katowicka firma ETP.

„Prace na Głównym Rynku obejmować będą przebudowę i uzupełnienie biegnących pod ziemią instalacji, wymianę nawierzchni placu wraz z wykonaniem tablic informacyjnych pamiątkowych monet, przebudowę oświetlenia ulicznego i iluminacji ratusza” – czytamy w komunikacie miasta Kalisz.

Praca w siedmiu etapach

Powstanie też instalacja nawadniająca zieleń, ustawiona zostanie mała architektura, pawilony kwiatowe i gastronomiczne oraz nasadzona zostanie nowa zieleń, zarówno wysoka, jak i niska, w tym 24 drzewa.

Zmieni się także wychodząca z rynku ul. Kanonicka. Zyska nową nawierzchnię, wymienione zostanie oświetlenie uliczne. Przebudowane i uzupełnione zostaną instalacje. Ustawiona będzie mała architektura i nasadzona zieleń, w tym sześć drzew.

– Prace rozpoczną się w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zostały one podzielone na siedem etapów, co zmniejszy związane z remontem utrudnienia – powiedział Damian Mucha z firmy ETP.

Element większej całości

Rewitalizacja Rynku Głównego to jeden z elementów szerszego planu rewitalizacji całej centralnej części miasta.

“Niezbędne jest stworzenie warunków zmierzających do odbudowania potencjału społecznego Śródmieścia Kalisza oraz obszarów bezpośrednio do niego przylegających, które znajdują się w granicach obszaru rewitalizacji. Podejmowane działania powinny skutecznie przeciwdziałać niebezpiecznym tendencjom do wyludniania się centralnej części miasta. Powinny one również przywrócić genius-loci tego obszaru oraz wzmacniać identyfikację mieszkańców miasta z jego Śródmieściem, obiektami zlokalizowanymi w jego granicach, a przede wszystkich z aktywnościami tam powstającymi i tam oferowanymi” – czytamy w rewitalizacyjnej uchwale kaliskiego ratusza.

Autorzy programu zamierzają w ramach działań rewitalizacyjnych uzupełnić strukturę oferty usług społecznych, do których ich zdaniem obecnie dostęp nie jest wystarczający, a które ze względu na możliwości jakie daje obszar śródmiejski powinny być zlokalizowane w jego granicach.

Zła sława

“Planowane i realizowane działania powinny być dedykowane różnym grupom wiekowym mieszkańców miasta. Ich struktura powinna zapewnić swoistą odnowę społeczną i zwiększyć świadomość mieszkańców w różnych wymiarach: interpersonalnym, ekonomicznym, ekologicznym i innych. Projekty rewitalizacyjne powinny wprost wspierać tego rodzaju przedsięwzięcia wykorzystując wcześniejsze doświadczenia” – czytamy w dokumencie.

Autorzy zwracają także uwagę na to, że kaliski rynek i okolice cieszą się obecnie „całkowicie zasłużoną złą sławą”.

“Ze względu na obecne wyzwania społeczne obszaru rewitalizacji niezbędne jest również podjęcie działań zmierzających do ograniczenia poziomu przestępczości oraz patologii społecznych, w tym zwłaszcza alkoholizmu, narkomanii oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa rodzin. Podejmowane działania powinny mieć zarówno charakter prewencyjny (patrole policji, monitoring, etc.), jak również edukacyjno-społeczny” – czytamy w dokumencie.

Czytaj więcej

Skomentuj