Odroczenie terminów płatności podatków lokalnych, rozłożenie płatności podatków lokalnych na raty czy umorzenie odsetek od tych kwot to główne założenia pakietu pomocowego w celu ograniczenia skutków sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się kieleccy przedsiębiorcy.

W celu uzyskania ulgi, przedsiębiorca powinien złożyć indywidualny wniosek wraz z oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis i formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. P

owinien też dostarczyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, stosownie do prowadzonej formy rozliczeniowej (np. zestawienie przychodów, rozchodów), dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej, a także oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Kielce  Rynek 1.

Ulgi za gospodarowanie odpadami

Dodatkowo można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której przedsiębiorcy mogą zmniejszyć lub czasowo „wyzerować” wysokość ponoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nową, kolejną deklarację uwzględniającą ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości, przedsiębiorcy mogą przesyłać na trzy sposoby.

  • drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
  • pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Kielce dla bezpośredniej obsługi klienta, złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez jej umieszczenie w specjalnym pojemniku, zlokalizowanym w pobliżu wejścia do urzędu.

Na szczegółowe pytania, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpowiedzą pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Użytkowanie lokali i dzierżawa gruntów

Dodatkowo kielecki samorząd poinformował, że od 1 kwietnia przedsiębiorcy, którzy dzierżawią grunty Miasta Kielce, przez okres 3 miesięcy opłacą czynsz dzierżawny w wysokości 10% dotychczasowego, jeśli na gruncie miejskim prowadzą działalność: handlową, handlową – sezonową, usługową, parkingów, parkingów z zapleczem budowy, przemysłowo – składową, sportową i rekreacyjną. Obciążenie przedsiębiorców z tego tytułu spadnie o 90%.

Kolejna ulga dotyczy przesunięcia terminu płatności opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których nieruchomości wykorzystywane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej (po zmianie przepisów ustawowych). Zmniejszenie czynszu dzierżawnego następować będzie po złożeniu wniosku, a jego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce. Dokument przesłać można pocztą lub wypełniony wniosek złożyć za pomocą platformy ePUAP lub w formie skanów albo fotografii z widocznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji firmy.

Dodatkowo magistrat informuje, że dla przedsiębiorców – najemców lokali użytkowych w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz pozostałych, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia działalności, zastosowana zostanie stawka czynszu w wysokości 1 zł od najmowanego lokalu, niezależnie od jego wielkości, za miesiąc kwiecień 2020 r. Odroczone zostaną też terminy płatności czynszu za kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec 2020 r. Ustalenie stawki czynszu za miesiąc kwiecień oraz odroczenie może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Czytaj więcej

Skomentuj