1 / 12

Na Międzynarodowych Targach Pol-Eco System rozpoczęło się XVII Forum Czystej Energii. Pierwszego dnia rozmowy dotyczyły głównie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz o klastrów energetycznych.

Forum otworzył Tomasz Szymkowiak, dyrektor wydawnictw firmy Abrys oraz Magdalena Lipiecka, redaktor prowadząca czasopismo “Czysta Energia”.

Czekając na ustawę…

W swoim pierwszym wystąpieniu reprezentujący Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii Maciej Kapalski omówił zmiany w ustawie o OZE.

– Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej dążymy do uproszczeń w systemie odnawialnych źródeł energii. Ma on być bardziej konkurencyjny. Staramy się, aby w nowej regule kumulacji pomocy publicznej program zielonych świadectw nie był traktowany jako pomoc publiczna. Przyczyni się to do bardziej efektywnego wspierania przedsiębiorstw, a biznes zyska stabilniejszą sytuację – mówił Maciej Kapalski.

W nowej ustawie doprecyzowane będą niektóre definicje (np. instalacji hybrydowej OZE czy modernizacji instalacji) oraz zlikwidowane zostaną zbędne elementy. Obok dotychczasowego systemu aukcyjnego pojawią się rozwiązania kierowane do mikro i małych producentów energii – Feed in Tarif i Feed in Premium. Zagwarantują one uproszczone warunki dla handlu energią.

– Nowa ustawa uprości zasady obowiązujące w koszykach technologicznych. Obowiązywać będzie sześć koszyków dla konkretnych wytwórców OZE – dodał Marcin Trupkiewicz z BTK Legal.

Biznesowo o klastrach energii

Z kolei Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów Przemysłu Biogazowego zaprezentowała walory płynące z funkcjonowania klastrów energii.

– Klastry i spółdzielnie producentów OZE to niezwykle ważne instrumenty dla decentralizacji systemu obrotu energią w Polsce. Pozwalają one podnosić świadomość energetyczną wśród społeczności lokalnych, a biogazownie to najbardziej stabilne źródła energii – stwierdziła Sylwia Koch-Kopyszko.

Natomiast o roli magazynów energii w klastrach energetycznych mówił Bartłomiej Steczowicz ze stowarzyszenia Kongres Magazynowania Energii.

– Przykład Kalifornii pokazuje, że w rozbudowanym i rozproszonym systemie niezależnych dostawców energii duzi gracze mają w ciągu dnia zaledwie 3-4 godziny, podczas których muszą zarobić. To wieczorny pik energetyczny, kiedy ceny prądu stają się kilkukrotnie wyższe niż w pozostałych częściach dnia – powiedział B. Steczowicz.

Słupski Klaster Bioenergetyczny to wzorcowy przykład takiego przedsięwzięcia w Polsce. Zaprezentował go Andrzej Mielczarek reprezentujący Wodociągi Słupsk, który mówił: Dzięki klastrowi oszczędzamy 1/3 kosztów zakupu energii. To odddolna inicjatywa kilku firm. W ramach klastru widzimy szansę na rozwój poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całej naszej struktury.

Arnold Rabiega z Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej podsumował dyskusję, prezentując klastry energii w praktyce.

– Każdy klaster, nie tylko energii, to synergia trzech podmiotów – biznesu, władzy i instytucji otoczenia biznesu. Między tymi podmiotami musi istnieć ścisła współpraca, jeśli przedsięwzięcie ma się udać. Wymagana jest jednolita strategia oraz skoordynowane działania, głównie między lokalną władzą – gminami, powiatami i województwami, a biznesem, czyli wytwórcami energii, dostawcami paliwa, odbiorcami, serwisami, magazynami i firmami doradczymi. W to wszystko czynnie włączać muszą się jednostki naukowe, instytuty, parki technologiczne i fundusze kapitałowe – stwierdził Arnold Rabiega.

Czytaj więcej

Skomentuj