Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wydała komunikat dotyczący stosowania przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z sytuacją związaną z COVID-19.

W komunikacie tym IGWP wyjaśnia m.in., jakimi zasadami powinny się kierować przedsiębiorstwa wod-kan w przypadku problemów wynikających z obecnej sytuacji, które nie zostały szczegółowo uregulowane w ustawie.

Przebieg postępowań administracyjnych

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie wpływa na postępowania administracyjne toczące się przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zatwierdzenia taryfy, wydania opinii o projekcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, wymierzania i nakładania administracyjnej kary pieniężnej. Przepisy nie przewidują możliwości zawieszenia postępowania administracyjnego.

Obecna sytuacja nie wpływa na terminy związane ze składaniem odwołań oraz zażaleń na wydaną decyzję, a także możliwość składania skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie mam tutaj znaczenia ewentualna absencja pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym radcy prawnego czy adwokata, spowodowana zakażeniem koronawirusem czy koniecznością odbycia kwarantanny.

Zawieranie umów z odbiorcami usług i odczyt wodomierzy

Obowiązujące przepisy nie przewidują również z powodu obecnej sytuacji możliwości odmowy zawarcia umowy z właścicielem nieruchomości, która została przyłączona do sieci.

Można natomiast, z uwagi na bezpieczeństwo zarówno odbiorców usług, jak i pracowników przedsiębiorstwa, zaniechać odczytu wodomierzy, co nie wpływa na roszczenia wynikające ze zużycia wody i ścieków wobec tego odbiorcy.

Prawo zezwala na przesunięcie terminu odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, ponieważ przepisy nie wskazują konkretnego czasu, w jakim powinno to nastąpić w przypadku zaistnienia przesłanki do dokonania tych czynności. Należy jednak zachować termin zawiadomienia odpowiednich organów, a jeśli czynność odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zostanie przesunięta z powodu obecnej sytuacji, powtórzyć zawiadomienie.

Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Obecnie obowiązujące przepisy nie określają terminu, w jakim przedsiębiorstwo wod-kan powinno dokonać odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Kwestia ta została uregulowana w art. 19a ustawy, który jednak nie wszedł jeszcze w życie. Wobec tego IGWP wskazuje, że można wyznaczyć inny termin odbioru niż proponowany przez potencjalnego odbiorcę usług.

Jednocześnie IGWP w Bydgoszczy wskazuje, że w przypadku problemów, które mogą pojawić się w związku z obecną sytuacją, których szczegółowo nie regulują przepisy, należy kierować się następującymi zasadami:

  • wykładnia przepisów prawa powinna zmierzać raczej w stronę ograniczania kontaktu między osobami fizycznymi, niż w stronę dopuszczalności takiego kontaktu,
  • wykładnia przepisów prawa powinna zmierzać w stronę raczej izolowania osób niż znoszenia izolacji,
  • wykładnia przepisów prawa powinna zmierzać raczej w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa wszystkim osobom poprzez ograniczenie lub uniemożliwienie kontaktu niż w kierunku odwrotnym.

Czytaj więcej

Skomentuj