Projekt “Poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Kozienice” zostanie wsparty 2 mln zł dotacji i niskooprocentowanej pożyczki ze środków własnych NFOŚiGW. Przedsięwzięcie obejmujące rozbudowę i modernizację lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie zrealizowane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną do końca marca 2023 r.

– Ten projekt potwierdza, że cele wytyczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami a także w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dotyczące rozwoju sektora odpadowego w Polsce realizujemy w praktyce, ze świadomością potrzeb lokalnych społeczności – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

– Przed nami szereg wyzwań dotyczących gospodarki odpadowej: rozwój sprawnych, inteligentnych i wydajnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach, gwarantujących pozyskanie odpadów nadających się w coraz szerszym zakresie do ponownego użycia – dodaje Jacek Ozdoba.

Inwestycje w PSZOK-i we wszystkich regionach

Resort klimatu przewiduje w najbliższych latach inwestycje w PSZOK-i we wszystkich regionach kraju.

– Inwestując w ich rozwój i ułatwiając korzystanie z nich możemy generować zbiórkę niemal wszystkich rodzajów odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych i nie tylko. Możemy zmniejszać w ten sposób strumień odpadów zmieszanych, sprzyjając segregacji frakcji i potem recyklingowi, czyli w szerszym pojęciu gospodarce obiegu zamkniętego. A to oznacza prewencyjne działania wobec niebezpiecznych, nielegalnych wysypisk śmieci. Naszym generalnym zamiarem jest z jednej strony minimalizowanie strumieni odpadów kierowanych na składowiska, a z drugiej – uzyskanie wysokich poziomów przetwarzania – uzupełnia wiceszef resortu klimatu.

– Działania, takie jak inwestycja w kozienicki PSZOK są istotne także z punktu widzenia strategii NFOŚiGW. Jednym z jej filarów jest postępowanie z odpadami w duchu GOZ z troską o jak najpełniejszy odzysk odpadów na obu poziomach: lokalnym i ogólnokrajowym. Formy i kierunki finansowania oferowane jednostkom samorządu terytorialnego przez NFOŚiGW stale koncentrować się będą przede wszystkim na docelowym wspomaganiu pełnego recyklingu – od odbioru od konsumentów, aż do uzyskiwania w jak największej ilości dobrej jakości surowców wtórnych tzw. recyklatów – podkreśla z kolei wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk.

Otwarty program

NFOŚiGW proponuje wsparcie dla gmin w całym kraju w ramach programu Racjonalna gospodarka odpadami; Cz. 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów, z którego uzyskał dofinansowanie kozienicki projekt.

– Program jest otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych i czekamy na wnioski o dofinansowanie m.in. na tego typu inicjatywy od polskich samorządów oraz ich spółek zależnych – dodaje Dominik Bąk.

Całkowity koszt przedsięwzięcia kozienickiego PSZOK sięgnie ok. 2,5 mln zł. Jego zakres w pierwszym etapie obejmie budowę wiaty na odpady segregowane na terenie już działającego PSZOK-a przy ul. Chartowej w Kozienicach. Wiata będzie konstrukcją stalową z zadaszeniem. Pod nią mają być w przyszłości magazynowane selektywnie zebrane odpady z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe.

Poprawa efektywności selektywnej zbiórki

– Projekt pozwoli poprawić efektywność systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Kozienice. W wyniku realizacji zadania Kozienicka Gospodarka Komunalna ograniczy masę składowanych na wysypiskach odpadów aż o 750 ton na rok. Rezultat ekologiczny zostanie osiągnięty już z końcem 2023 r. – wymienia efekty projektu Robert Wojcieszek reprezentujący Kozienicką Gospodarkę Komunalną.

Elementem inwestycji będzie także utwardzenie nawierzchni pod plac manewrowo-składowy stanowiący miejsce magazynowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gabarytów). Zakupiona zostanie także prasa, umożliwiająca zgniatanie i belowanie odpadów.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmie równolegle nabycie samochodu z zabudową na kontenery – typu „hakowiec”. Na ostatnim etapie zostanie zakupionych pięć kontenerów, dostosowanych do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, wykonanych z blachy stalowej i wzmocnionych kształtownikami.

Czytaj więcej

Skomentuj