Rząd prawdopodobnie zmieni wkrótce Krajowy plan gospodarki odpadami 2022. Projekt uchwały w tej sprawie opublikowano na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Nowelizacja KPGO 2022 wynika przede wszystkim z konieczności uzupełnienia planu o ocenę luki inwestycyjnej oraz informację o źródłach dochodów na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji infrastruktury gospodarki odpadami – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Dla nowej perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 ustanowione zostały tzw. Warunki
podstawowe (o charakterze zbliżonym do znanych z perspektywy 2014-2020 warunków ex ante), których spełnianie jest niezbędne, aby Polska mogła skorzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

W przypadku Polski konieczne jest uzupełnienie KPGO o ocenę luki inwestycyjnej, tj. oszacowanie zapotrzebowania w kraju na instalacje do zagospodarowania odpadów, w szczególności do recyklingu oraz o informacje o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury gospodarki odpadami.

W projekcie załącznika określono potrzebne inwestycje w zakresie gospodarki odpadami i
zapobiegania powstawaniu odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami wraz z szacunkowymi kosztami potrzebnymi na ich realizację w dwóch perspektywach czasowych, tj. krótkookresowej do 2028 r. i długookresowej do 2034 r.

W dokumencie przedstawiono potrzeby inwestycyjne instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów (sortowni odpadów selektywnie zbieranych),
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz punktów przyjmujących rzeczy używane przeznaczone do ponownego użycia i punktów napraw, działających przy PSZOK-ach.

Określono również potrzeby inwestycyjne w zakresie zagospodarowania poszczególnych frakcji materiałowych z odpadów: papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych i bioodpadów oraz odpadów wielomateriałowych.

– Przyjęcie zmiany Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 do końca 2020 r. pozwoli na spełnienie w/w warunku podstawowego w zakresie gospodarki odpadami i umożliwi skorzystanie ze środków UE na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to termin kluczowy dla możliwości uruchomienia środków finansowych UE bez istotnych opóźnień – wyjaśnia resort klimatu i środowiska.

Projekt oceny luki inwestycyjnej prezentujemy poniżej:

Czytaj więcej

Skomentuj