Reklama

CWS BANER ad1A [03.11-06.12.23]

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028. Ostatni moment na zgłoszenie uwag

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028. Ostatni moment na zgłoszenie uwag
19.07.2022, o godz. 12:01
czas czytania: około 8 minut
3

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami to dokument, który zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w kraju, prognozę zmian, cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami oraz krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami KPGO aktualizowany musi być nie rzadziej niż co 6 lat. Obecnie obowiązujący KPGO został przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. poz. 784), tym samym powinien zostać zaktualizowany do połowy 2022 r. Co zawiera projekt? Jak postępują prace nad nim i jakie wątpliwości w związku z KPGO 2028 mają przedstawiciele branży?

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

30 czerwca 2022 Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie KPGO 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja projektu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Projekt Uchwały Rady Ministrów w Sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028

Co zawiera KPGO 2028 i jakie są jego założenia?

KPGO 2028 odnosi się do odpadów, które powstały w kraju, a przede wszystkim do odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych, a także komunalnych osadów ściekowych oraz do odpadów będących przedmiotem transgranicznego ich przemieszczania.

Punktem wyjścia do opracowania KPGO 2028 są cele określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego w zakresie ciągłego ulepszania zasad gospodarki odpadami z uwzględnieniem cyklu życia produktów tak, by stworzyć gospodarkę o rzeczywiście zamkniętym obiegu.

Zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy o odpadach organy administracji publicznej opracowują plany gospodarki odpadami, które wspierają działania zmierzające do osiągnięcia celów i spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności opakowań i odpadów opakowaniowych, składowania odpadów i zapobiegania zaśmiecaniu. W założeniu KPGO 2028 określa środki służące spełnieniu w/w wymagań i celów, w tym zawiera środki wspierające realizację celów dyrektywy 2008/98/WE . W tym zakresie w KPGO określono środki, takie jak np. działania edukacyjno-informacyjne dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów (ZPO) i przeciwdziałaniu zaśmiecaniu, wspieranie rozwoju infrastruktury do ZPO i recyklingu odpadów, ocenę potrzeby stworzenia dodatkowej infrastruktury dotyczącej ZPO oraz recyklingu, wspieranie badań w zakresie nowych technologii z zakresu ZPO oraz gospodarki odpadami, rekomendowane działania dotyczące surowców krytycznych oraz służące przeciwdziałaniu zaśmiecaniu środowiska morskiego i lądowego.

W KPGO 2028 przedstawiono też dane dotyczące ilości wytwarzanych odpadów i sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, informacje o rodzajach, liczbie, rozmieszczeniu i mocach przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów, prognozowane zmiany strumieni odpadów.

Przewidywane efekty wdrożenia KPGO 2028

W KPGO 2028 zawarty został ponadto „Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów”, którego częścią jest „Program zapobiegania powstawaniu odpadów żywności”. Przyjęte w KPGO 2028 kierunki polityki gospodarki odpadami znajdą odzwierciedlenie w aktualizacjach wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu KPGO 2028: „Przewidywanymi efektami wdrożenia w życie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 będą:

 • ograniczenie wytwarzania odpadów,
 • zwiększenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu,
 • wyeliminowanie nieprawidłowo prowadzonego zagospodarowania odpadów,
 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami.”

W uzasadnieniu podkreślono również, iż przyjęcie KPGO 2028 jest istotne ze względu na konieczność zapewnienia w całym okresie trwania perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 ciągłości spełnienia określonego przez UE warunku podstawowego 2.6 Aktualizowane planowanie w zakresie gospodarowania odpadami. Spełnianie wyżej wspomnianego warunku jest bowiem niezbędne, aby Polska mogła skorzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. W związku z powyższym, „Krajowy plan gospodarki odpadami 2028” powinien wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – czytamy w uzasadnieniu.

Aby pobrać pełną treść projektu KPGO 2028 proszę kliknąć link: Krajowy plan gospodarki odpadami 2028

Co na to eksperci?

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO 2028) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko o opinię o wspomnianym dokumencie poprosiliśmy przedstawicieli branży.

Maciej Kiełbus, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners

– W gospodarce odpadami – zwłaszcza odpadami komunalnymi – dzieje się bardzo dużo. W Ministerstwie Środowiska i Klimatu trwają prace nad kolejnym pakietem zmian w ustawach odpadowych, które mają stanowić implementację dyrektyw unijnych. Całą branża w szczególności czeka na szczegóły rozwiązań dotyczące ROP, kaucji i SUP – mówi Maciej Kiełbus i dodaje, że niestety nadal bazujemy na mniej lub bardziej skonkretyzowanych zapowiedziach. Finalnych projektów ustaw brak. W takiej sytuacji niezwykle trudno jest dyskutować nad dokumentem strategicznym jakim jest KPGO, który powinien wyznaczać długookresową wizję rozwoju branży odpadowej. – Może się bowiem okazać, że przyjęte obecnie KPGO na skutek najbliższych zmian ustawowych stanie się dokumentem nieaktualnym. W obecnej sytuacji optymalnym rozwiązaniem byłoby uchwalenie zmian dotyczących ROP, kaucji i SUP, a dopiero na tej podstawie opracowanie KPGO – zauważa nasz rozmówca.

– Należy podkreślić, iż wprowadzenie zapowiadanych zmian ustawowych bardzo istotnie wpłynie na morfologię strumieni odpadów komunalnych wpływając tym samym na kierunki rozwoju instalacji, zwłaszcza MBP i sortowni. Najważniejsze jest zatem, aby wszystkie ww. zmian były ze sobą spójne – podsumowuje Maciej Kiełbus.

Rada RIPOK

Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zrzeszająca instalacje komunalne o zróżnicowanej formie własności. będąca  inicjatywą zakładającą monitorowanie procesu zmian prawnych związanych z gospodarką odpadami przygotowała listę uwagi do projektu KPGO 2028. Uwagi te dotyczą bezpośrednio działania instalacji komunalnych w zmiennych realiach prawnych i ekonomicznych. Brak jest także opisu modelowania prognoz na lata przyszłe biorąc pod uwagę, że dane wyjściowe zawarte w projekcie KPGO są dość skąpe i wyrywkowe  i pochodzą ze zróżnicowanych okresów kończąc się na latach 2018 – 2020. Wśród nich znalazły się następujące elementy, których zdaniem Rady RIPOK nie zawiera projekt, a winny być zawarte w KPGO. Są to:

 • Brak analizy potrzeb w zakresie budowy i modernizacji instalacji sortowania i biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów.
 • Brak analizy potencjalnego zabezpieczenia wydajności w instalacjach zastępczych na wypadek przerwy w pracy instalacji komunalnych.
 • Brak analizy potrzeb instalacji do przetwarzania bioodpadów ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wytwarzających energię odnawialną i środki nawozowe w procesie fermentacji metanowej.
 • Brak analizy kosztów inwestycyjnych w poszczególnych rodzajach instalacji komunalnych w zakresie zwiększenia ich wydajności i wzrostu poziomu automatyzacji procesów.
 • Brak odniesienia się do skutków wprowadzenia mechanizmów ROP, SUP i systemu kaucyjnego które przemodelują gospodarkę odpadami komunalnymi i przekierują znaczne strumienie odpadów poza system gminny tworząc nowe kierunki logistyczne.
 • Brak analizy systemu kompostowników przydomowych stanowiących znaczny element składowy przetwarzania bioodpadów co przekłada się na osiąganie wymaganych i rosnących drastycznie poziomów recyklingu.
 • Brak odniesienia się do realności osiągania poziomów recyklingu rosnących drastycznie w latach 2022-2025.
 • Brak informacji na temat finansowania i realizacji zadań edukacyjnych i informacyjnych zwłaszcza skierowanych do dzieci i młodzieży.

Rada RIPOK zwraca również uwagę, iż zawarte w projekcie dane z lat 2018-2020 są danymi historycznymi i nie pokazują zmian i trendów w ostatnich latach co nie daje prawidłowej pozycji wyjściowej do prognozy lat następnych. Brak informacji na temat modelu prognostycznego na lata następne uniemożliwia odniesienie się do prognoz. Rada RIPOK proponuje w związku z powyższym uzupełnienie danych do 2021 r włącznie. W opinii Rady w rozdziale 6 projektu KPGO 2028 (źródła zaśmiecania i środki przeciwdziałania) z opisu wynika, że główną przyczyną zaśmiecania są rzeki i brzeg morza. W opinii przedstawicieli Rady RIPOK nie wydaje się to główną przyczyną i problemem zaśmiecania uwzględniając stosunek powierzchni plaż do reszty kraju a w szczególności lasów i łąk. RIPOK zwraca uwagę na to, iż większym problemem od sieci rybackich jest problem odpadów tworzywowych z produkcji rolnej (folii, agrowłóknin i odpadów z upraw hydroponicznych).

W projekcie KPGO 2028 kwota przeznaczona na edukację w latach 2022-2028 to 4 mln zł na 6 lat. Zdaniem Rady RIPOK jest ona wysoce niewystarczająca i powinna być co najmniej 50 razy wyższa.  Proponowany zapis to 200 mln zł.

W kontekście stopniowego znoszenia dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami w projekcie KPGO 2028 umieszczono informację, iż nie są stosowane w Polsce dopłaty do systemu gospodarki odpadami niezgodne z hierarchią postepowania z odpadami. Tymczasem, przedstawiciele Rady RIPOK oceniają ten zapis jako niezgodny z realiami prawnymi i zwracają uwagę na fakt, iż ustawa dopuszcza dopłacanie z budżetu gminy do kosztów gminnego systemu gospodarki odpadami co zaburza klarowność finansową systemu i jest niezgodne z zasadą, ze zanieczyszczający płaci.

Rada RIPOK postuluje również prawne uregulowanie ponownego użycia lub naprawy wyrzucanych produktów lub ich składników.  W opinii przedstawicieli Rady obecnie brak jest bowiem prawnych regulacji w tym zakresie motywujących do szerokiego stosowania w instalacjach i PSZOK w tym tych należących do samorządu tego rodzaju rozwiązań.

Rada RIPOK w uwagach do projektu KPOK 2028 podkreśla też, że konieczne jest wprowadzenie narzędzi motywujących finansowo a wręcz prawnie obligujących producentów do ekoprojektowania. Ekoprojektowanie jest bowiem podstawą i punktem wyjścia do prawidłowej gospodarki odpadami. Tylko ekoprojektowane wyroby staną się po okresie ich użytkowania odpadem podatnym na recykling.

Związek Miast Polskich

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Suwałkach 8 lipca br. w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028, postanowiono, że zostanie przyjęte stanowisko. Na ten moment wiemy, że Zarząd ZMP krytycznie odniósł się do próby punktowego rozwiązania problemów gospodarki odpadowej w Polsce. Miasta oczekują wciąż na systemowe rozwiązania – co wielokrotnie już postulowały. Oczekuje się rozwiązań, które będą zawierały: prawidłowy system kaucyjny, realną odpowiedzialność producentów opakowań, mechanizmy uszczelniające system i zasadę „zanieczyszczający płaci”. Do momentu publikacji niniejszego tekstu nie zostało zaprezentowane ostateczne, oficjalne stanowisko Zarządu ZMP w sprawie KPGO 2028.

Gdzie i jak zgłaszać uwagi do projektu KPGO 2028?

Uwagi i wnioski do KPGO 2028 mogą być wnoszone w terminie do 22.07.2022 r.:

 • w formie pisemnej, na adres:Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
 • ustnie do protokołu w: Departamencie Gospodarki Odpadami ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w godzinach pracy Departamentu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: [email protected]

W dniach 31 sierpnia – 2 września 2022 r., w Uniejowie oraz online odbędzie się

26. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

To najważniejsze wydarzenie, podczas którego spotyka się branża i omawia kompleksowo całą tematykę związaną z gospodarką odpadami. Szczegóły wydarzenia: 26. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (3)


Komentarz #189054 dodany 2022-07-22 09:30:55

Warto by się pokusić o analizę stanu realizacji obecnego KPGO, uwzględnić stopień realizacji założeń i ująć braki w projektowanym planie


MArek grechuta

Komentarz #207003 dodany 2022-10-04 10:35:11

potrzebuje więcej informacji na ten temat


Czarek pieczarka kl,D

Komentarz #207008 dodany 2022-10-04 10:52:27

pozdro dla 2 grupy ja to znajdziecie %%%%%% kl D

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2023