Środki z Krajowego Planu Odbudowy na zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w wysokości 204 mln euro nie wystarczą, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby – powiedziała w piątek dyrektor departamentu strategii i rozwoju Ministerstwa Rolnictwa Magdalena Maciejewska.

Podczas tzw. odwróconego wysłuchania w sprawie komponentu B KPO dotyczącego kwestii związanych z transformacją energetyczną i problemami środowiskowymi Maciejewska przypomniała, że „stopień zwodociągowania obszarów wiejskich w 2019 r. wynosił ok. 80 proc.”

Jak podkreśliła, oznacza to, że prawie co siódmy budynek mieszkalny na wsi nie jest podłączony do sieci wodociągowej. – Skutki gospodarcze pandemii spowodowały, że niektóre samorządy gmin wiejskich ograniczyły wydatki inwestycyjne – zwróciła uwagę. – W KPO chcemy wspierać budowę, rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami – dodała Maciejewska.

Według niej możliwe będzie wsparcie nie tylko dla budowy, rozbudowy, odbudowy i modernizacji instalacji melioracyjnych oraz wodno-ściekowych, ale też dla promocji racjonalnego zarządzania wodą, jak i rozwoju rozwiązań cyfrowych, takich jak wodomierze umożliwiające zdalne odczyty, czy systemów teleinformatycznych do zarządzania gospodarką wodną.

– Środki z KPO na zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w wysokości 204 mln euro nie wystarczą, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby – powiedziała Maciejewska. Jak dodała, w latach 2021-2022 MRiRW chce przeznaczyć środki z tzw. okresu przejściowego perspektywy lat 2014-2020 na dodatkowe wsparcie, w wyniku czego kwota wsparcia dla gmin zwiększona zostanie z 2 mln zł do 5 mln zł. – Modernizacji lub przebudowy wymagają instalacje 1 mln 453 ha powierzchni – powiedziała przedstawicielka MR. Według niej to duża skala potrzeb, a budżet komponentu B3.3.1 to 667 mln euro.

– Pomocą chcemy objąć inwestycje wodne w zakresie retencji wodnej, poprawy dostaw i oszczędzania wody po stronie lokalnej. Wsparcie obejmie budowę, przebudowę, odbudowę urządzeń wodnych, których celem jest retencjonowanie wody i wykorzystanie jej przeciwko skutkom suszy –  poinformowała Maciejewska. Jak dodała, działaniami w ramach KPO objęta zostanie też rewitalizacja byłych i istniejących zbiorników wodnych i towarzyszącej im infrastruktury kulturowej w postaci młynów wodnych, a także prace na rzecz stworzenia bazy danych obiektów melioracyjnych.

W marcu 2021 r. odbyło się pięć wysłuchań publicznych nt. Krajowego Planu Odbudowy, oddzielnie dla każdego komponentu KPO. Zostały one przygotowane przez Fundację „Stocznia” i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa, funkcjonujący w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Mówcami byli przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i osoby prywatne. Każda z osób występujących w tej roli mogła zgłosić swoje uwagi do projektu KPO. Z kolei w roli słuchaczy w wysłuchaniach uczestniczyli przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie każdego z komponentów KPO.

W trakcie pierwszej serii wysłuchań publicznych na temat KPO ustalono, że zostaną zorganizowane tzw. wysłuchania odwrócone dot. KPO, jako odpowiedzi na pierwszą serię spotkań. Mają one na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w dokumencie, zaproponowanych podczas konsultacji społecznych oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście KPO.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

Czytaj więcej

Skomentuj