Władze gminy Łukowica w Małopolsce podejrzewają część właścicieli nieruchomości o nielegalne podłączanie do wodociągu Berdychów. Urząd chce więc zinwentaryzować przyłącza. Po 24 lipca zacznie nakładać wysokie grzywny. Chyba, że do tego czasu nieuczciwi mieszkańcy zgłoszą się sami.

Decyzję o konieczności zinwentaryzowania wszystkich przyłączy do wodociągu oraz opomiarowania poboru wody podjęto w związku z powtarzającym się brakiem wody z wodociągu Berdychów. O tym, że we wsi Przyszowa są gospodarstwa pobierające wodę nielegalnie czyli bez podpisanej umowy i bez ponoszenia opłat za pobraną wodę urzędnicy dowiedzieli się z informacji przekazywanych przez mieszkańców.

Pobór wyższy od wykazywanego

„W ostatnich dniach monitorujemy dopływ wody z ujęć do zbiornika i należy stwierdzić, że dopływ ten jest na poziomie, który w zupełności powinien zaspokoić zapotrzebowanie na wodę gospodarstw legalnie pobierających wodę. Natomiast faktyczny pobór wody (wykluczając awarię) jest tak duży, że powoduje powtarzający się co kilka dni jej brak” – czytamy na stronie urzędu gminy. „Wszystkie osoby korzystające z wodociągu prosimy o współpracę m.in. przy inwentaryzacji przebiegu sieci i przyłączy oraz przy montażu dodatkowych wodomierzy na sieci wodociągowej, co pozwoli na szybkie zlokalizowanie odcinka na którym następuje stosunkowo duży pobór wody” – informuje urząd.

I informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w ściśle określonych przypadkach osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego.

Należy do nich m.in. przeprowadzenie kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Abolicja i kary

– Zgłoszeń nielegalnego poboru wody prosimy traktować jako działanie w interesie mieszkańców legalnie pobierających wodę, którym przez takie działanie brakuje wody – mówi Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.

Do dnia 24 lipca osoby pobierające wodę bez umów lub poza opomiarowaniem mają możliwość wystąpienia do Urzędu Gminy z wnioskiem o jej zawarcie bez konsekwencji za dotychczasowy pobór. Po tym terminie wykrycie nielegalnego poboru wody z wodociągu gminnego będzie wiązało się z sankcjami przewidzianymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

W przypadku nielegalnego przyłącza te sankcje to ewentualne odcięcie dostawy wody, a za nielegalny pobór wody – kary finansowe do 5 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj