Rząd przyjął właśnie tzw. pakiet prosumencki, dzięki któremu małe i średnie firmy będą mogły produkować energię na własne potrzeby, a jego nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów. To część projektu noweli ustawy o OZE. Zyskał on we wtorek akceptację rządu, skąd trafi do Sejmu. Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz chętniej i śmielej stosują gospodarstwa domowe.

Na mocy poprawki ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt umożliwia tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów.

W planach są kolejne ułatwienia, które mają na celu rozwój energetyki obywatelskiej, rozpowszechnienie inwestycji w OZE i zwiększenie udziału prosumenckich OZE w bilansie energetycznym Polski.

– Projekt realizuje jeden z celów, które postawiliśmy sobie w ogłoszonym w styczniu programie Energia Plus. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli być prosumentami. To samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Przyjęty dziś projekt to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej gospodarki – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

– Liczę na to, że te regulacje staną się silnym impulsem do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Już mamy pod tym względem konkretne osiągnięcia. W ubiegłym roku powstało u nas łącznie ok. 28, 36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 r. Na koniec marca b.r. mieliśmy w sumie już ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE. Według ogłoszonego w ostatnich dniach raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej już w tym roku Polska może znaleźć się już na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych.

Przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi im obniżenie kosztów energii. Przyczynią się do tego również instrumenty finansowe, wspierające zakup mikroinstalacji. Tzw. pakiet prosumencki przewiduje m.in.:

  • wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej (prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji – do 50kW);
  • objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów (da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby, a nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne);
  • rozliczanie energii w dłuższych cyklach (umożliwi to korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców);
  • zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentamil; rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji (do 6,5 kW);
  • wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Czytaj więcej

Skomentuj