34 wnioski o dofinansowanie wpłynęły w konkursie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które działają w Lublinie. Udzielane przez Miasto wsparcie finansowe wykorzystać można na remonty czy drobne inwestycje w infrastrukturę ogrodów. Łączna wartość złożonych wniosków to ponad 2 mln zł. Obecnie trwa procedura oceny i uzupełniania projektów.

– Konkurs na wsparcie inwestycji w rodzinnych ogrodach działkowych ponownie cieszy się dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy ponad 30 wniosków o dofinansowanie do działań, które działkowcy uważają za ważne i pilne. Dzięki nim poprawią się warunki korzystania z działek, a tym samym zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych zielonych miejsc wypoczynku i rekreacji – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pod lupą komisji

Wnioski przeszły już ocenę formalną. Komisja konkursowa wskazała w części z nich uchybienia, które najczęściej polegały na braku podpisów wszystkich osób wskazanych do reprezentacji danego ogrodu, błędy rachunkowe w części budżetowej projektu oraz podanie niepełnych informacji. Każdy z rodzinnych ogrodów działkowych może złożyć uzupełnienia w terminie siedmiu dni od otrzymania pisma. Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła zwrócić się z prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie posiadanej przez ogrody działkowe dokumentacji, planów i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji części projektów. Informacje te są niezbędne do należytej oceny merytorycznej wniosków. Kolejne spotkanie komisji konkursowej planowane jest w styczniu, po otrzymaniu uzupełnień formalnych oraz dodatkowych informacji merytorycznych. Złożone przez lubelskie ROD-y wnioski w dużej części dotyczą zadań inwestycyjnych, takich jak naprawy i wymiany ogrodzeń, remonty budynków należących do ogrodów oraz elektryfikacji. Lista wniosków znajduje się w załączniku.

Kolejna edycja

To już drugi konkurs, poprzez który Miasto udziela wsparcia finansowego lubelskim działkowcom. Dzięki pierwszej edycji, w latach 2020-2021, wykonane zostały prace o łącznej wartości ok. 2 mln zł. Obecnie, do 30 grudnia 2021 r., składane są sprawozdania z realizacji tych inwestycji.

Czytaj więcej

Skomentuj