Gośćmi konferencji “Paliwa z odpadów” w Katowicach będą Henryk Kowalczyk, minister środowiska oraz Sławomir Mazurek, wiceminister resortu. Przedstawią oni stanowisko ws. perspektyw zagospodarowania frakcji energetycznej, w tym wykorzystywania jej w lokalnych ciepłowniach.

Konferencja “Paliwa z odpadów” (19-21 marca) jest poświęcona wykorzystaniu paliw alternatywnych. Omówione zostaną możliwości spalania lub współspalania frakcji kalorycznej w lokalnych instalacjach ciepłowniczych, perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów, potencjał paliw RDF na rynku i kierunki ich wykorzystania, planowane kierunki rozwoju rynku paliw z odpadów, możliwości finansowania i pozyskania funduszy na rozwój instalacji przetwarzania odpadów na cele energetyczne oraz zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci paliwa RDF.

Panel dyskusyjny “Czy potencjał paliw z odpadów zostanie prawidłowo i efektywnie wykorzystany” poprowadzi dr inż. Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Konferencja z udziałem ministra

Udział w konferencji potwierdzili Henryk Kowalczyk, minister środowiska oraz Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Poinformują oni o aktualnych planach resortu związanych z przygotowaniem projektów regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami, a także przedstawią stanowisko ministerstwa w sprawie perspektyw zagospodarowania frakcji energetycznej, w tym wykorzystywania jej w lokalnych ciepłowniach.

Branża energetyczna i ciepłownicza oczekuje zmian w kwestii paliw alternatywnych po zapowiedziach Ministerstwa Energii, które ogłoszono podczas jesiennego Kongresu Envicon Environment.

Resort energii chce ułatwić i poszerzyć w Polsce możliwość wykorzystywania odpadów do produkcji energii. ME stawia na energetyczne i ekonomiczne wykorzystanie odpadów. Zapis o możliwości pozyskiwania energii z odpadów, jako ważnym składniku miksu energetycznego, pojawił się w opublikowanym pod koniec roku dokumencie dotyczącym Polityki energetycznej Polski (PEP) 2040. Za tymi zapisami mają pójść kolejne akty prawne, która mają być poddane pod dyskusję parlamentarną pod koniec tego roku.

Konferencję podzielono na cztery sesje tematyczne. Ich hasła to: “Aspekty prawne oraz perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów”, “Technologia wytwarzania i zagospodarowania RDF”, “Energetyczne wykorzystanie i charakterystyka RDF” oraz “Projekty energetyczne wykorzystania paliw alternatywnych oraz rozwiązania technologiczne”.

Jednym z tematów pierwszej sesji będzie “Prawidłowe wykorzystanie oraz aktualne dane dotyczące paliw alternatywnych w krajowym systemie gospodarowania odpadami”. Zagadnienie to przedstawi dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. Politechniki Łódzkiej, ekspert w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych.

Z kolei w sesji poświęconej wykorzystaniu RDF pojawią się prezentacje o odpadach komunalnych niekwalifikujących się do recyklingu, produkcji RDF-u w RIPOK-ach, problemach z zagospodarowaniem odpadów stałych powstających po termicznym przetwarzaniu RDF, a także pozycji RDF-u w systemie gospodarki obiegu zamkniętego.

“Ciepłownictwo Powiatowe”, “Energia Plus”

O zainteresowaniu rządu problemem zagospodarowania odpadów kalorycznych świadczą programy dotacyjne, które na początku marca uruchomił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o program “Ciepłownictwo powiatowe” oraz “Energia Plus”. Ten pierwszy kierowany jest do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Jego efekty mają zmierzać do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz dostosowywania do zaostrzających się norm emisyjnych polskiego sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym.

NFOŚiGW przypomina, że przepisy pozwalają na udzielanie pomocy publicznej na modernizację wyłącznie systemów ciepłowniczych spełniających definicję „efektywnego systemu ciepłowniczego” (czyli takiego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej: w 50 % energię ze źródeł odnawialnych lub w 50 % ciepło odpadowe lub w 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 % wykorzystuje się połączenie ww. energii i ciepła). W Polsce prawie 90% istniejących systemów
ciepłowniczych (zwłaszcza w mniejszych miastach do 100 tys. mieszkańców) nie spełnia tego warunku. NFOŚiG podaje, że w Polsce jest 130 lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych objętych tymi normami, a których większościowym właścicielem są jednostki samorządu oraz miasta.

Te jednostki samorządu terytorialnego powinny szczególnie zadbać o przyszłość swoich lokalnych ciepłowni i elektrociepłowni. Celem wspieranych przez rząd programów jest w tym wypadku dofinansowanie przedsięwzięć skupiających się na ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych emisji do atmosfery; zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych; poprawie efektywności energetycznej; nowych źródłach ciepła i energii elektrycznej, a także modernizacji/rozbudowie sieci ciepłowniczych oraz energetycznemu wykorzystaniu zasobów geotermalnych.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, przedstawicieli RIPOK-ów, przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej, a także producentów paliw alternatywnych i pośredników w ich obrocie.

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Witam! Informuję, że przygotowałem projekt ustawy o szczególnych zasadach poddania odzyskowi energetycznemu odpadów innych niż niebezpieczne w kotłach opalanych paliwem stałym w latach 2020-2021, który umożliwia pilotażowe współspalania RDF z węglem z elektrowniach o mocy min. 50 MW. Projekt usuwa główne bariery prawne do działań pilotażowych.
    Projekt jest aktualnie w Ministerstwie Energetyki
    Pozdrawiam Mariusz Grunt

  2. dlaczego nie weźmiemy przykładu ze Szwecji??? tam mają gotowe rozwiązania palą śmieciami a zanieczyszczenia powietrza nie ma…do tego kupują do tego polskiego kotły od Rafako

  3. z wielką nadzieją i wspieram działania zmierzające do wykorzystania energii zgromadzonej w odpadach, od80 lat jednym z pionierów w tych działaniach jest Pan Prof. Wandrasz z Politechniki Śląskiej, który z mozołem przebijał się ze swoją wiedzą organizując cykliczne konferencje “Paliwa z odpadów”, nie mówiąc o podręcznikach i różnych publikacjach, niestety minęło prawie 50 lat i wracamy do tematu, jak zwykle świat odjechał ekspresem a my jesteśmy w czarnej dziurze (morze jednak jest iskierka nadziei), ekolodzy fundują nam powrót do epoki kamienia łupanego, posługując się populistycznymi hasłami, miłymi do ucha, proponują nam walkę z przemysłem chemicznym “zero tworzyw sztucznych “, ” obieg zamknięty”, bez uwzględnienia odzysku energetycznego a jedynie odzysk materiałowy, wszystkie postulaty ze wszech miar pozytywne, jednak odzysk energetyczny drzemiący w odpadach powinien być preferowany i popierany poprzez dofinansowanie z UE na równi z odzyskiem materiałowym, bo powinien być uzupełnieniem niezbędnym do wdrożenia jak że słusznej gospodarki w obiegu zamkniętym. Paliwa z odpadów -RDF, to OZE, ograniczają ilości surowców kopalnych, oraz wycinkę lasów, ograniczają emisję, smogu a ich wykorzystanie lokalnych elektrociepłowniach, pozwoli do całkowitego wyeliminowani spalania paliw stałych w indywidulanych jednostkach grzewczych (preferencja dla sieci ciepłowniczych oraz gazu i wykorzystania racjonalnego innych OZE), wszystkie możliwości powinny być w sposób zrównoważony przy optymalnym wykorzystaniu węgla będącego tak obficie w naszych zasobach, podobnie jak paliwa z odpadów. Oby udało się Panu Ministrowi odblokować inwestycje w obszarze zakładów do termicznego wykorzystania odpadów, na bazie paliw z odpadów. Wybudowane spalarnie do nieprzetworzonych odpadów komunalnych nie wyczerpują sprawy, lokalne elektrociepłownie dedykowane do spalania paliwa z odpadów powinny być preferowane Rząd powinien stworzyć bodźce finansowe i możliwości prawne by nastąpił znaczący postęp w tym obszarze, niezbędne jest jak najszybsze skorygowanie Wojewódzkich Planów Inwestycyjnych, udrożnienie programów wsparcia finansowego dla inwestycji wykorzystujących frakcje palne odpadów, balas posortowniczy, pozostałości po recyklingu odpadów, osady ściekowe, do produkcji paliw z odpadów i ich energetycznego wykorzystania

Skomentuj