Tylko termiczne przekształcenie odpadów stwarza możliwość wywiązania się ze zobowiązań unijnych – twierdzą władze województwa śląskiego.

Wśród wielu zadań ochrony środowiska województwa śląskiego gospodarka odpadami jest tym obszarem, którego uporządkowanie ma szczególne znaczenie z punktu widzenia nie tylko konieczności rozwiązywania bieżących problemów, ale także zabezpieczenia trwałych, infrastrukturalnych podstaw rozwoju regionu w przyszłości. Wynika to z charakteru regionu, uprzemysłowienia i zurbanizowania aglomeracji górnośląskiej, a przede wszystkim z blisko 40-procentowego udziału województwa w całkowitej ilości odpadów powstających w Polsce.

Problemom budowy spalarni śmieci i wykorzystania na ten cel środków unijnych poświęcone było d spotkanie marszałka Bogusława Śmigielskiego z władzami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Uczestniczyli w nim Piotr Uszok – prezydent Katowic i przewodniczący GZM, Andrzej Stania – prezydent Rudy Śląskiej i Piotr Popiel, dyrektor Biura GZM.

Spełnienie wymogu wprowadzania nowoczesnej, zgodnej z obowiązującym prawem polskim i unijnym, gospodarki odpadami związane jest z koniecznością zdecydowanego postępu w odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwianiu odpadów poza składowaniem. Aby podejmowane działania były racjonalne i optymalne pod względem ekonomicznym konieczna jest budowa systemu wojewódzkiego bazującego na funkcjonowaniu obiektów regionalnych, które w sposób kompleksowy zabezpieczą wymaganą usługę w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W ramach Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zostały zweryfikowane i zatwierdzone do realizacji w naszym województwie 3 projekty: System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej – budowa centrum zagospodarowania odpadów w Katowicach, Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu oraz System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej – budowa centrum zagospodarowania odpadów w Rudzie Śląskiej.

– Bez zastosowania instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych nie będzie możliwe w naszej aglomeracji zrealizowanie – zapisanych w traktacie akcesyjnym – celów postawionych w zakresie gospodarki odpadami – podkreślił marszałek Bogusław Śmigielski. Zwrócił także uwagę na potrzebę uzyskania akceptacji społecznej dla termicznego przekształcania odpadów.

Na zlecenie GZM powstaje analiza utylizacji odpadów w województwie śląskim, która m.in. uwzględnia lokalizację spalarni i koszty ich budowy. Do wyjaśnienia pozostaje udział miast – członków GZM we współfinansowaniu budowy i funkcjonowania spalarni odpadów w Katowicach i Rudzie Śląskiej w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

źródło: silesia-region.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj