W Polsce w 2017 roku wzrosła długość sieci kanalizacyjnej o ponad 2,8 tys. km (o 1,8%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 82.2 tys. sztuk (o 2,5 %). W porównaniu z rokiem 2016 długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 1,0%. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane.

W 2017 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 156,8 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – 3,3 mln sztuk. W stosunku do roku ubiegłego długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 2,8 tys. km, tj. o 1,8%, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o prawie 82 tys. szt., tj. o 2,5%.

Na obszarach wiejskich znajdowało się 58,7% sieci kanalizacyjnej oraz 45,3% wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 1,6 tys. km (o 1,7%), a liczba przyłączy o ponad 35 tys. szt. (o 2,4%). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,2 tys. km sieci (wzrost o 1,9%) i zainstalowano ponad 46 tys. szt. przyłączy (wzrost o 2,6%).

Najwięcej w woj. mazowieckim

W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2016 r. odnotowano w województwach: mazowieckim – o 3,6% oraz dolnośląskim i łódzkim – po 3,0%, najmniejszy zaś w lubuskim – o 0,9% oraz kujawsko-pomorskim – o 1,0%.

W wyniku aktualizacji pomiarów długości sieci kanalizacyjnej przeprowadzonych w poszczególnych gminach województw świętokrzyskiego oraz lubelskiego odnotowano ubytek długości sieci.

Sieć wodociągowa

W 2017 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 303,9 tys. km, a liczba przyłączy – ponad 5,6 mln sztuk. W porównaniu z 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,9 tys. km (o 1,0%), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 71,1 tys. sztuk (o 1,3%).

Ponad 77,3% długości sieci wodociągowej oraz 61,6% przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 1,8 tys. km (o 0,8%) i wyniosła 235 tys. km, zaś liczba przyłączy – o 31,3 tys. sztuk (o 0,9%). W miastach natomiast przybyło ponad 1,1 tys. km nowej sieci (wzrost o 1,6%). W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej zaobserwowano w województwach: mazowieckim – wzrost o 559,0 km, kujawsko-pomorskim – o 236,8 km, pomorskim – o 218,6 km, świętokrzyskim – o 204,3 km oraz wielkopolskim – o 202,8 km, zaś najmniejszy przyrost sieci wystąpił w województwie podlaskim – 26,7 km oraz lubuskim – 71,2 km.

Wraz z rozwojem infrastruktury wodociągowej następuje systematyczne zagęszczenie sieci na terenie kraju. W 2017 r. wyniosło ono 97,2 km na 100 km2 i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 0,9 km na 100 km2 . Największe zagęszczenie sieci wodociągowej nadal utrzymuje się na terenie województwa śląskiego – 174,7 km na 100 km2 (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,4 km na 100 km2 ) i małopolskiego – 134,6 km na 100 km2 (o 1,3 km na 100 km2 ), najmniejsze zaś w województwie zachodniopomorskim – 49,6 km na 100 km2 i lubuskim – 50 km na 100 km2 (w obydwu województwach nastąpił wzrost o 0,6 km na 100 km2 ).

W Polsce obserwuje się systematyczny spadek zużycia wody przez gospodarstwa domowe. W 2017 r. wyniosło ono 1223,6 hm3 i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się o 14,6 hm3 (spadek o 1,2%), zaś przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe przypadające na 1 mieszkańca wyniosło 31,8 m3 i w porównaniu z 2016 r. zmniejszyło się o 0,4 m3. Na obszarach wiejskich zużycie wody na jednego mieszkańca spadło o 0,7 m3, nieznaczny spadek zużycia wody odnotowano też w miastach – 0,1 m3.

Największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej w 2017 r. wystąpiło na terenie województwa śląskiego – 132 km na 100 km2 i małopolskiego – 105 km na 100 km2, zaś najmniejsze w województwie podlaskim – 18 km na 100 km2 oraz lubelskim – 26 km na 100 km2.

Źródło: GUS

Czytaj więcej

Skomentuj