Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Jej zadaniem będzie głównie wdrożenie w Polsce przepisów unijnych dotyczących odpadów opakowaniowych i składowania odpadów.

Dyrektywy odpadowe UE z 2018 r. skupiają się na powstawaniu odpadów, w tym m.in. marnotrawieniu żywności czy ponownym użyciu produktów oraz przeciwdziałaniu zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego.

Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzania konkretnych środków w tym zakresie. Ponadto ustanawia również nowe wymagania w zakresie planów gospodarki odpadami, m.in. dotyczące uwzględnienia w planach nowych elementów, takich jak np. rozwiązania dotyczące odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych.

Dyrektywy wprowadzają także wytyczne dotyczące rocznych sprawozdań na temat wdrażania i pomiaru środków w zakresie ponownego użycia oraz wdrażania i pomiaru środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów żywności.

Najważniejszą zmianą są przepisy dotyczące uszczegółowienia i ujednolicenia dla wszystkich państw unijnych metodyki obliczania osiągania celów w zakresie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Niezbędne będzie również wyodrębnienie w sprawozdawczości (a tym samym też w ewidencji odpadów) dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia raportów do KE (np. dotyczących ponownego użycia produktów, przygotowania do ponownego użycia odpadów, recyklingu odpadów itp.) – czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach (październik 2020):

W dyrektywie dotyczącej składowania odpadów nałożono obowiązki m.in.:

• dążenia do zapewnienia, aby od 2030 r. wszystkie odpady nadające się do poddania recyklingowi lub innemu procesowi odzysku, w szczególności odpady komunalne, nie były przyjmowane na składowisko, z wyjątkiem odpadów, których składowanie daje wynik najlepszy dla środowiska,
• podjęcia środków dla zagwarantowania, by do 2035 r. zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do nie więcej niż 10% całkowitej ilości (według masy) wytwarzanych odpadów komunalnych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oczekuje, że wprowadzone zmiany przyczynią się m.in. do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienia wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystania poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców.

– Projektowane zmiany w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz planowania gospodarki odpadami będą wpływać na ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zmniejszenie zagrożenia odpadów dla zdrowia i środowiska, pozwolą na oszczędniejsze gospodarowanie zasobami i mniejsze zużycie surowców do produkcji. Ponadto rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów mogą przyczynić się do tego, że przedsiębiorstwa chcąc sprostać wymaganiom rynku europejskiego będą intensywnie wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, bardziej efektywne i bardziej przyjazne środowisku – uzasadnia projekt nowelizacji ministerstwo.

Zaproponowane zmiany mają doprowadzić w szczególności do:

  • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, co oznacza pozostawienie większej ich ilości dla przyszłych pokoleń,
  • większej dostępności i potencjalnie większego wykorzystania surowców wtórnych w produkcji towarów,
  • zwiększenia liczby miejsc pracy w sektorze gospodarki odpadami – w części bardziej zaawansowanej technologicznie (przy pewnym zmniejszeniu ich liczby w sektorze wydobycia surowców pierwotnych),
  • ograniczenia wytwarzania odpadów ogólnie i na mieszkańca oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko,
  • łatwiejszych kontroli przedsiębiorców przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj