1 / 5

Park Sikorskiego w Świdnicy czeka przebudowa. Pojawi się w nim pierwszy w mieście wybieg dla psów, a także góra saneczkowa i nowoczesny plac zabaw. Rewitalizacja obejmie obszar ponad 8 ha.

– Nie zapominamy, że tereny zieleni są dla mieszkańców bardzo ważne. Działania związane z ich zagospodarowaniem są dla nas priorytetem. Jednak przywrócenie świetności wszystkim parkom i skwerom w mieście wymaga czasu i środków finansowych. Swój blask odzyskał Ogród Różany, nowy wizerunek ma skwer przy pl. Drzymały, a już wiosną kolejne miejsce wypoczynku zyskają świdniczanie przy ul. Wałowej. Latem zakończy się  rewitalizacja Parku Centralnego. Teraz rozpoczynamy kolejną dużą inwestycję, czyli modernizację Parku Sikorskiego. Zrewaloryzowany teren będzie stanowił miejsce wypoczynku i rekreacji zarówno dla mieszkańców, jak i turystów  – powiedziała prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Pierwsze prace w parku rozpoczną się w lutym od wycinki, uporządkowania i pielęgnacji drzew. Będą to cięcia sanitarne, czyli usunięte zostaną rośliny chore i niebezpieczne, nie rokujące szans na przeżycie. To także wycinka kompozycyjna, która polegać będzie na usunięciu samosiewów, zakłócających kompozycję parku i uniemożliwiających prawidłowy rozwój krzewów oraz roślinności niskiego piętra.

W Parku Sikorskiego rośnie prawie 1900 drzew i krzewów, z czego po inwentaryzacji dendrologicznej, opracowanej przez Pracownię Architektury Krajobrazu IKROPKA, stwierdzono, że w złym i średnim stanie sanitarnym jest ponad 950 sztuk. Zgodnie z tym opracowaniem do adaptacji zakwalifikowano ponad 920 drzew, do pielęgnacji prawie 600, a do wycinki sanitarnej – 244 drzewa oraz kompozycyjnej – 98 samosiewów.

– Za każdym razem, gdy prowadzone są prace na terenach zieleni pojawia się temat wycinki i korekty drzew. Nie inaczej było w przypadku Parku Centralnego, a podjęta wówczas decyzja dziś wydaje się słuszna, ponieważ park wygląda coraz lepiej – mówi Jan Dzięcielski, przewodniczący rady miejskiej w Świdnicy i zastępca dyrektora ds. rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. – Wytyczne do projektu w Parku Sikorskiego wskazują do usunięcia 342 osobniki (244 w stanie bardzo złym) na 1885 zinwentaryzowanych drzew, co stanowi 18% ich ogólnej liczby. Takiej analizy dokonał specjalista dendrolog, z czym trudno polemizować. Skala ta nie wydaje się porażać. Patrząc na anomalie atmosferyczne, problem bezpieczeństwa mieszkańców nie podlega dyskusji. Ostatni huragan pokazał, jak duże zagrożenie stwarzają kruche drzewa właśnie w tym miejscu. Cieszy więc fakt, że teren parku doczeka się w końcu modernizacji.

Szatę roślinną Parku Sikorskiego stanowią przede wszystkim rośliny rodzime (przeważającym gatunkiem są lipy drobnolistne oraz dęby szypułkowe), choć występują również pojedyncze nasadzenia gatunków obcych. Na terenie parku brakuje natomiast warstwy zieleni niskiej –  utrwalonych w historycznych materiałach ikonograficznych żywopłotów grabowych, grup różaneczników czy też hortensji.

Projekt zakłada nasadzenie nowych drzew i krzewów. Odnawianie zdegradowanej zieleni wysokiej będzie polegało na uzupełnieniu istniejących grup o rodzime gatunki, takie jak dąb szypułkowy czy buk pospolity, a także dodaniu pojedynczych nasadzeń drzew charakterystycznych dla historycznego założenia, czyli klonu pospolitego i choiny kanadyjskiej. Uzupełniony zostanie także pas zieleni przyulicznej – dogęszczenie zgodne z przesłankami historycznymi wpłynie pozytywnie na mikroklimat i warunki akustyczne wewnątrz parku.

Uzupełniona, a właściwie całkowicie odnowiona zostanie warstwa zieleni niskiej. W rezultacie powstanie bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni, tworzące dogodne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Wprowadzone zostaną gatunki rodzime roślin: berberys pospolity, dereń świdwa czy kalina koralowa. Nasadzenie krzewów jest także istotne ze względu na ukształtowanie terenu – znaczne spadki terenu sprawiają, że u podnóży skarp tworzą się kałuże wody i grzęzawiska. Roślinność piętra niskiego przyczyni się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody, a tym samym poprawi stateczność zboczy i skarp.

Obecnie brak jest określonych funkcji użytkowych parku dla mieszkańców. Wykorzystywany jest on głównie jako miejsce do wyprowadzania psów na spacer oraz w części jako miejsce spontanicznych spotkań osób spożywających alkohol, przez co potęguje się odbiór tego terenu jako niebezpiecznego dla reszty mieszkańców. Na obszarze tym brak jest wystarczającej liczby ławek czy koszy na odpady. Nie ma także ujednoliconych i prawidłowo utrzymanych nawierzchni parkowych.

Koncepcja projektowa przygotowana dla Parku Sikorskiego zakłada m.in. odtworzenie cennego z punktu widzenia historycznego układu kompozycyjnego parku poprzez wydzielenie wnętrz parkowych, układów zieleni i osi widokowych. Zachowany zostanie jego leśny charakter z uwzględnieniem uporządkowania istniejącej zieleni.

Teren zyska kilka ciekawych atrakcji. To m.in. psi park – miejsce do zabaw z psami, z urządzeniami zabawowymi typu wyniesienia, wały ziemne, tunele i przeszkody. Całość zostanie wygrodzona i osłonięta nasadzeniami krzewów. Obok zlokalizowana zostanie górka saneczkowa. Na polanie w południowo-wschodniej części zaplanowano plac zabaw. Dawny układ ścieżek zostanie uporządkowany i wzbogacony o nowe łączniki. Pozytywnie wpłynie to na obraz tego miejsca wśród mieszkańców i ograniczy występowanie zjawisk niepożądanych społecznie.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. W artykule zaniedbano podanie informacji, że rewaloryzacja Parku im. gen Władysława Sikorskiego jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 8 932 916,56 zł.
    Pozdrawiam,

Skomentuj