Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Polsce możliwe jest m.in. poprzez innowacyjną konfigurację i wykorzystanie istniejących zasobów oraz narzędzi. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane innowacyjne rozwiązania, w szczególności łączące aspekty społeczne, techniczne i środowiskowe.

Okazją do dokonania ich przeglądu było Forum Mieszkaniowe zorganizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland, które odbyło się w dniach 26 i 27 października 2022 r.1.

Projekt „Lokator”

Usługa „Lokator” to autorski, innowacyjny i nigdzie wcześniej nierealizowany pomysł pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Ostrowca Świętokrzyskiego, polegający na połączeniu osób poszukujących miejsca do zamieszkania z osobami wymagającymi opieki, które dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi do przyjęcia lokatora, w zamian za towarzyszenie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz partycypację w opłatach mieszkaniowych. 

Testowanie usługi odbywało się w okresie od 29 czerwca do 18 grudnia 2018 r. w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” w ramach POWER 2014-2020 (oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współ...