Bardzo często zdarza się, że zamierzenia inwestycyjne użytkowników nieruchomości kolidują z drzewami lub krzewami znajdującymi się na jej terenie. W związku z tym pojawiają się pytania, czy w pierwszej kolejności powinny być wydane decyzje stanowiące podstawę realizacji procesu inwestycyjnego, czy też te zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów.

Panaceum na rozwiązanie tego problemu miały być postanowienia art. 83d ust. 5 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2022 r. poz. 916, dajej: u.o.p.). Zgodnie z tym przepisem: Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego. Na jego kanwie w orzecznictwie podkreśla się, że: Dopiero z chwilą uzyskania przez adresata zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, które kolidują z drzewami lub krzewami będącymi przedmiotem zezwolenia, będzie mogło dojść do wykonania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Niewątpliwie ograniczenie, o którym mowa, ma związek z postulatem ochrony drzew i zachowania ich wynikającym z przepisów u.o.p. Przy czym podkreślić należy, iż odnośnie do możliwości i podstawy do zastosowania tego warunku ogromne znaczenie ma prawidłowa ocena treści wniosku o usunięcie drzew i stanowiska wnioskodawcy, bowiem to na ich podstawie organ może określić zasadność jego zastosowania (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 17 lutego 2022 r., II SA/Go 1015/21, LEX nr 3319995).

Granice ochrony drzew i krzewów

Po wprowadzeniu art. 83d ust. 5 u.o.p. mogłoby się wydawać, że nie ma już wątpliwości, iż zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów może być wydane przed uzyskaniem decyzji stanowiącej podstawę realizacji konkretnej inwestycji budowlanej, ale wykonanie zezwolenia może nastąpić dopiero po uzyskaniu decyzji stanowiącej podstawę realizacji przedsięwzięcia. Do tego czasu drzewa i krzewy w dalszym ciągu podlegają ochronie. Niestety sprawa nie jest taka prosta. Ustawodawca nie określił precyzyjnie, jaki charakter w takim przypadku ma wydane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. W związku z tym możliwe do rozważenia są w tym zakresie dwa warianty. W pierwszym wydane zezwolenie miałoby charakter bezwarunkowy, ale wykonanie wynikających z niego uprawnień mogłoby nastąpić dopiero po uzyskaniu decyzji stanowiącej podstawę wykonywania prac budowlanych. Natomiast w drugim – wydane zezwolenie byłoby decyzją warunkową, której wykonanie mogłoby nastąpić dopiero po ziszczeniu się przesłanki w postaci uzyskania przez inwestora decyzji stanowiącej podstawę wykonywania prac budowlanych.

Osobiście ...