Przygotowanie przedsiębiorstw eksploatujących sieci wodociągowo-kanalizacyjne do wykrywania i usuwania awarii jest coraz lepsze. Jednak – jak w wielu innych dziedzinach – najskuteczniejsza wciąż pozostaje prewencja.

Aby uniknąć awarii w przyszłości oraz aby zakończenie inwestycji możliwe było zgodnie z planem i kosztorysem, ogromne znaczenie ma skuteczna kontrola i zarządzanie jakością prac wykonywanych przy budowie sieci wod-kan. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, już na etapie budowy możemy zminimalizować wystąpienie ewentualnych awarii poprzez odpowiednią kontrolę i monitoring budowy sieci.

Przyczyny awarii

Wpływ na powstawanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej może mieć wiele czynników. Część z nich jest niezależna od wykonawcy. Należą do nich m.in.: struktura glebowa, warunki pogodowe, agresywność wody czy starzenie się materiałów. Wiele usterek, np. nieszczelność, przemieszczenie się rur czy niektóre specyficzne uszkodzenia wybudowanych rurociągów, może wynikać jednak z nieprawidłowości na etapie prowadzenia robót albo z jeszcze innych przyczyn, takich jak:

  • zastosowanie nieodpowiednich uszczelnień;
  • błędy montażowe (np. układanie rurociągu z nieodpowiednim spadkiem podłużnym czy nieprawidłowe uszczelnienie złączy);
  • błędy projektowe, niedostosowanie projektu do norm i wytycznych (np. dobór zbyt lekkic...