Przygotowanie przedsiębiorstw eksploatujących sieci wodociągowo-kanalizacyjne do wykrywania i usuwania awarii jest coraz lepsze. Jednak – jak w wielu innych dziedzinach – najskuteczniejsza wciąż pozostaje prewencja.

Aby uniknąć awarii w przyszłości oraz aby zakończenie inwestycji możliwe było zgodnie z planem i kosztorysem, ogromne znaczenie ma skuteczna kontrola i zarządzanie jakością prac wykonywanych przy budowie sieci wod-kan. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, już na etapie budowy możemy zminimalizować wystąpienie ewentualnych awarii poprzez odpowiednią kontrolę i monitoring budowy sieci.

Przyczyny awarii

Wpływ na powstawanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej może mieć wiele czynników. Część z nich jest niezależna od wykonawcy. Należą do nich m.in.: struktura glebowa, warunki pogodowe, agresywność wody czy starzenie się materiałów. Wiele usterek, np. nieszczelność, przemieszczenie się rur czy niektóre specyficzne uszkodzenia wybudowanych rurociągów, może wynikać jednak z nieprawidłowości na etapie prowadzenia robót albo z jeszcze innych przyczyn, takich jak:

  • zastosowanie nieodpowiednich uszczelnień;
  • błędy montażowe (np. układanie rurociągu z nieodpowiednim spadkiem podłużnym czy nieprawidłowe uszczelnienie złączy);
  • błędy projektowe, niedostosowanie projektu do norm i wytycznych (np. dobór zbyt lekkich przewodów);
  • zastosowanie wadliwych materiałów (z rysami czy ubytkami);
  • niewłaściwe przygotowanie podłoża wykopu.

Realizacja projektów infrastrukturalnych wymaga zagwarantowania, że prace wykonywane są zgodnie ze sztuką inżynierską i obowiązującymi regulacjami, a przede wszystkim z dokumentacją. Niezgodności pomiędzy dokumentacją projektową a rzeczywistością w terenie wymuszają nieplanowane przebudowy, przez co opóźniają odbiory prac i zwiększają łączne koszty projektu z powodu dodatkowych czynności operacyjnych oraz wysokich kar umownych. To z kolei może powodować wymienione wyżej nieprawidłowości na etapie instalacji, a często jeszcze na etapie projektu.

Transformacja cyfrowa a kontrola jakości

Aby zapobiec niezgodnościom między dokumentacją projektową a wykonawstwem, a także zminimalizować prawdopodobieństwo awarii, kluczowe jest jak najlepsze zarządzanie jakością oraz monitoring prac związanych z daną inwestycją. Na takie potrzeby odpowiada system QPM (ang. Quality Points Management – zarządzanie punktami kontroli jakości), który pozwala wykorzystywać najnowsze rozwiązania chmurowe, wprowadzając kontrolę jakości na niespotykany dotąd poziom. System skierowany jest do koordynatorów, wykonawców, brygadzistów, pracowników biurowych oraz pracowników terenowych. Służy do monitorowania zarówno eksploatacji, jak i postępu budowy. Może być również stosowany do monitorowania prawidłowego działania danej instalacji.

QPM umożliwia weryfikację, czy praca jest wykonywana zgodnie z wymaganiami jakościowymi firmy oraz dokumentowana w czasie rzeczywistym. Użytkownicy – wykonawcy, pracownicy terenowi i inspektorzy – uzupełniają w terenie w pełni edytowalne listy kontrolne, raporty i dokumentację zdjęciową, przypisaną do geolokalizowanych punktów kontroli jakości. Uwierzytelniają to cyfrowym podpisem, mając do dyspozycji tylko smartfon. Z kolei platforma zarządczo-kontrolna umożliwia przegląd projektów i postępów prac w czasie rzeczywistym. Dane są przez cały czas dostępne w chmurowych bazach danych, więc dostęp jest możliwy z dowolnego miejsca. Z poziomu użytkownika pracującego przy punkcie kontrolnym system jest łatwy w obsłudze, a przeszkolenie pracownika trwa 15 minut. Dzięki wprowadzeniu systemu:

  • natychmiast digitalizujemy dokumentację, zapewniając sobie do niej zdalny dostęp w czasie rzeczywistym;
  • zapewniamy spójność pomiędzy dokumentacją projektową a pracami w terenie;
  • podnosimy wydajność i...