Na nowo posadzone drzewa czyha wiele zagrożeń zarówno o charakterze naturalnym, takim jak np. choroby, jak i zagrożenia o pochodzeniu antropogenicznym, do których należy zaliczyć brak odpowiedniej pielęgnacji lub wystąpienie aktów wandalizmu. 
Skuteczność nowych nasadzeń bywa zróżnicowana. W związku z tym w celu podniesienia ich efektywności wprowadzono rozwiązania prawne mające poprawić skuteczność nasadzeń, w szczególności tych o charakterze kompensacyjnym przez odpowiednie zmotywowanie podmiotów wykonujących nasadzenia.

Umorzenie opłaty

Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55 z póżn zm.) W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. W myśl zaś postanowień art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody: Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.
Z przytoczonych rozwiązań prawnych wynika więc, że w tych przypadkach, w których w zezwoleniu na usunięcie drzew była ustalona opłata, może ona zostać umorzona, jeśli drzewa zachowały żywotność albo jej nie zachowały z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Niestety w żadnym z przepisów prawa nie wskazano, jakie przyczyny należy uznać za przyczyny niezależne od posiadacza nieruchomości. W związku z tym wystąpienie tych przesłanek w każdym przypadku będzie wymagało zindywidualizowanej oceny w zależności od miejsca wykonania nasadzeń oraz ich sposobu. Nie będą one jednak w tym miejscu kompleksowo analizowane. Zastanowienia wymaga jednak, czy w zakresie przyczyn uzasadniających umorzenie opłat będą mieściło się ich zniszczenie na skutek wandalizmu, które z punktu widzenia prawnego mogą być utożsamione z aktami chuligańskimi.

Akt wandalizmu – niezależna przyczyna pozwalająca na umorzenie opłat?

Taki akt musi być bowiem oceniany jako jedna z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Pewną pomocą przy ustalaniu czy miał miejsce akt o charakterze chuligańskim mogą być postanowienia art. 115 par. 21 Kodeksu karnego zgodnie, z którym Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Konieczne zgłoszenie i wywiązywanie się obowiązkó...