Wstępna opinia o projekcie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zarządu Związku Miast Polskich.

Związek, po rozpatrzeniu nadesłanych przez 37 miast uwag i wniosków, stwierdza, że zmiany w projekcie ustawy, zaproponowane w resortowym projekcie nowelizacji (UD 369), idą we właściwym kierunku, częściowo realizując zgłaszane od wielu lat postulaty środowisk samorządowych. Jednak w co najmniej kilku wskazanych poniżej kwestiach zmiany są niedostateczne i wymagają wzmocnienia i/lub uzupełnienia.

Potrzeba ujednoliconego tekstu

Część przedstawicieli miast zwraca uwagę na obszerność projektowanej nowelizacji oraz systemowy charakter wprowadzanych zmian, zatem – zgodnie z § 841 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej – postuluje opracowanie projektu nowej ustawy. 

Jeśli jednak podtrzymano by decyzję o nowelizowaniu obowiązującej ustawy, postulujemy, by dla czytelności wprowadzanych zmian jako załącznik do projektu dodać „ujednolicony” tekst ustawy, zawierający proponowane zmiany.

Zasadnicza zmiana, którą akceptujemy, polega na wprowadzeniu planu ogólnego jako aktu prawa miejscowego. Punktem wyjścia do planu będzie część opracowań tworzących obecne studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego...