Stanowisko Komisji ds. Urbanistyki Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Unia Metropolii Polskich podtrzymuje negatywną ocenę projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, wyrażoną w stanowisku z 18 lutego 2022 r. Pozytywnie natomiast oceniamy zamiar dążenia do wprowadzenia zintegrowanych planów inwestycyjnych, dających możliwość zawierania umów urbanistycznych.

Opracować na nowo

Postulujemy opracowanie na nowo propozycji zmian w obecnie obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym we współpracy z ogólnopolskimi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanymi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedłożona nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niek...