Obowiązujący w Polsce system prawny w gospodarowaniu przestrzenią jest przeregulowany, skomplikowany, nieskuteczny i wywołujący zachowania patologiczne w sferze społecznej i gospodarczej oraz w procesach budowlanych. Towarzyszą temu nadmiernie wysokie straty środowiskowe, społeczne i gospodarcze, a kolejne próby usprawniania systemu regulacyjnego nie przynoszą oczekiwanych efektów, a wręcz prowadzą do jego nadmiernego skomplikowania. Takie stanowisko zajęła Rada Towarzystwa Urbanistów Polskich, przedstawiając swój raport na ten temat. 

Za punkt wyjścia Rada TUP przyjęła tezę, że obecny system gospodarowania przestrzenią sprzyja patologii z uwagi na pełne sprywatyzowanie korzyści z renty budowlanej. Straty spowodowane pogłębianiem się chaosu przestrzennego przerzucane są na społeczeństwo i budżety publiczne. Rada zauważa też, iż narastający chaos przestrzenny i jego koszty społeczne są nadal tolerowane przez większą część społeczeństwa i aktywistów życia politycznego. 

Także większość przedkładanych propozycji rządowych, dotyczących poprawy funkcjonowania planowania przestrzennego, ma charakter działań fragmentarycznych i pozorowanych. Powiększa się liczba ustaw specjalnych, dewastujących system planowania. Przerwanie tego stanu rzeczy wymaga podjęcia politycznej decyzji o radykalnej reformie, polegającej na istotnym uproszeniu systemu planowania przestrze...