Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Czy odpady pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, są zaliczane do odpadów komunalnych?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2022 r. (sygn. akt III OSK 5127/21, wyrok prawomocny).

Powyższa kwestia stała się obiektem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) na gruncie skargi kasacyjnej A. sp. z o.o. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Doczyszczanie opakowań

Omawiając stan faktyczny, należy wskazać, iż spółka planowała przedsięwzięcie polegające na doczyszczaniu opakowań pochodzących z jednostek handlowych (np. supermarketów i okolicznych zakładów przemysłowych) oraz produkcję paliwa alternatywnego z pozostałości po sortowaniu surowców. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej jako m.p.z.p.) został uchwalony w 1996 r., zgodnie z treścią planu działka przeznaczona pod inwestycję została oznaczono jako „NU” – składowisko – utylizacja odpadów komunalnych.

Nadto plan zakładał szczegółowe wymagania z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, zakazując zabudowy kubaturowej niesłużącej utylizacji odpadów, dopuszczając jednak budowę kompostowni, sortowni odpadów z możliwością ich przetwarzania oraz budowę składowiska odpadów nienadających się do przetwarzania (tzw. balastu). Dodatkowo w opisie przeznaczenia terenu wskazano konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi całego obiektu wraz z istniejącym składowiskiem.

Wątpliwości inspekcji sanitarnej

Przy czym należy zaznaczyć, iż omawiane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2019 r.
poz. 1839 z późn. zm.), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatem może wystąpić obowiązek przeprowadzenia kompleksowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym spółka wystąpiła do burmistrza o wydanie wymaganej decyzji środowiskowej w celu realizacji przedsięwzięcia, tj. postawienia instalacji do doczyszczania opakowań oraz produkcji paliwa alternatywnego. W toku rozpatrywania wniosku, na etapie opiniowania, Powiatowy Inspektor Sanitarny podał w wątpliwość zgodność planowej inwestycji z&nbs...