Jak wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zazieleniania przestrzeni lokalnej, przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aż 83% respondentów jest zadowolona z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania, a 75% badanych jest gotowych zaangażować się w tworzenie nowych i dbanie o istniejące tereny zielone w swojej najbliższej okolicy.

Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16 –17 listopada za pomocą techniki CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne,takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/-3,1%.

Zieleń, edukacja, opieka zdrowotna – trzy najważniejsze obiekty w miejscu zamieszkania

Zdaniem badanych najważniejszymi obiektami w sąsiedztwie zamieszkania jest park lub inna zieleń miejska niewyposażona w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi (59%), kolejnym najczęstszym wskazaniem jest szkoła, przedszkole czy żłobek (47%) oraz opieka medyczna i apteki (42%). Na dalszych miejscach uplasowały się małe sklepy osiedlowe (41%), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, obiekty kulturalne (20%). Na trzech ostatnich pozycjach znalazły się kościół (2%), infrastruktura drogowa i komunikacja miejska (1%), większy sklep, market (1%).

Analizując trzy najczęstsze wskazania pod względem cech społeczno-demograficznych można zauważyć, że:

  • park lub inną zieleń miejską częściej wybierały osoby młodsze (w wieku 15-14: 68%, 25-34 lat: 67%), mieszkające w dużych miastach mających powyżej 500 tys. mieszkańców (76%), które posiadają status ucznia lub studenta (79%),
  • szkołę, przedszkole, żłobek najczęściej wybierały osoby wieku 35-44 lat (66%), które mieszkają na wsi (59%) i obecnie nie pracują (77%). Obiekt ten był częściej wybierany przez większe rodziny, liczące 4 lub 5 i więcej osób (odpowiednio 63% i 60%), gdzie przeciętny całkowity miesięczny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi do 1500 zł (62%),
  • Opieka medyczna i apteka cieszyły się natomiast największą popularnością wśród osób starszych w wieku 45-59 oraz 60 lat i więcej (odpowiednio 42% i 49%). Częściej są to osoby posiadające emeryturę bądź rentę (51%) oraz niepracujące (50%).

Jak ważne jest zieleń w okolicy zamieszkania i jak oceniamy “ilość” terenów zieleni?

Jak ważne jest Pana/Pani zdaniem posiadanie terenów zielonych w okolicy zamieszkania? To kolejne pytanie na które odpowiadali respondenci. Przez tereny zielone należy tu rozumieć na przykład parki, boiska, place zabaw, działki i ogrody społeczne, lasy i obszary bardziej naturalne, ścieżki nadrzeczne i nad kanałami. Okazuje się, że dla 97% badanych ważne jest posiadanie terenów zielonych w okolicy zamieszkania, przy czym dla 84% kwestia ta jest bardzo ważna. Kobiety częściej wybierały pozytywne odpowiedzi (100%). W przypadku wykształcenia kwestia ta jest najmniej istotna wśród osób posiadających wykształcenie podstawowe i gimnazjalne.

Respondenci zapytani o to ile według ich opinii jest terenów zielonych w okolicy zamieszkania w 72% uznali, że w okolicy zamieszkania mają dużo terenów zielonych. 20% badanych uznało że w ich okolicy zamieszkania takich terenów jest ani mało ani dużo. 7% badanych wybrało odpowiedź mało a 2% bardzo mało.

Częstotliwość odwiedzania i odległość terenów zielonych

Dziewięciu na dziesięciu respondentów co najmniej dwa razy w ciągu miesiąca odwiedziło tereny zielone w okolicy zamieszkania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Codziennie robi to 36% respondentów – wynika z badania.

Aż 85% badanych ma najbliższy zielony teren w zasięgu do 10 minut drogi piechotą, z czego 56% dzieli od terenów zielonych zaledwie 5 min drogi pieszo.

Zadowolenie z jakości terenów zielonych

Jak bardzo jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z jakości terenów zielonych w swojej okolicy zamieszkania? W odpowiedzi na to pytanie aż 83% badanych odpowiedziało, iż są oni zadowoleni (40% bardzo zadowolonych i 43% raczej zadowolonych) z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania.

Największym zadowoleniem z jakości terenów zielonych cieszy się region północno-zachodni (90%), na drugim miejscu mamy wschodnią część Polski (86%), na trzecim południowo – zachodnią (85%), na czwartym północną i centalną (po 83%), na piątym południową (74%).

Funkcje zieleni w ocenie badanych

Wśród najczęściej wymienianych funkcji, jakie powinny spełniać tereny zielone w okolicy zamieszkania, badani wymieniali: funkcję rekreacyjno-sportową (38%), miejsce odpoczynku, relaksu (37%), estetykę, czystość (22%), alejki do spacerowania (16%), świeże powietrze (15%), drzewa, różnorodna roślinność (13%), miejsce dla dzieci (11%), bliska odległość od domu i dostępność (11%), ścieżki rowerowe (8%), obcowanie z naturą (6%).

Na ostatnich pozycjach znalazły się następujące funkcje terenów zielonych: funkcje społeczne (4%), miejsce dla zwierząt (3%), duża przestrzeń (3%), edukacja i ekologia (2%).

Polacy chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu miejsc zielonych

Aż 75% badanych jest gotowych zaangażować się w tworzenie nowych i dbanie o istniejące tereny zielone w najbliższej okolicy (25% zdecydowanie tak i 50% raczej tak). Wśród osób deklarujących chęć czynnego udziału w tworzeniu zieleni największą grupę stanowią osoby w wieku 35-59 lat.

Jakie są powody braku zdecydowanego zaangażowania w dbanie o tereny zielone? Okazuje się że największą przeszkoda jest brak czasu (44%), Inne odpowiedzi to: “to raczej zadanie miasta” (17%), “nie wiem gdzie się zgłosić” (12%). Wśród przeszkód pojawiają się także brak doświadczenia, stan zdrowia czy wiek.

Czytaj więcej

Skomentuj