Gmina Gniew uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na poprawę infrastruktury wodociągowej na terenach wsi Rakowiec, Małe Wyręby i Wielkie Wyręby. Wartość inwestycji to prawie 4 mln zł.

Celem projektu jest budowa 7526,9 m sieci, w tym 23 odgałęzień sieci do hydrantów przeciwpożarowych. Z uwagi na zły stan techniczny zostaną wymienione trzy istniejące przyłącza oraz wybudowane 32 nowe podłączenia nieruchomości. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3 780 155 zł, wartość dofinansowania to 1 944 217 zł (63 proc. wartości projektu).

– Zadaniem projektowanej sieci wodociągowej jest poprawa warunków zasilania w wodę miejscowości Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby, do celów pitno-gospodarczych i przeciwpożarowych oraz poprawa niezawodności dostawy wody do mieszkańców. Sieć stworzy ponadto możliwość podłączenia nowych odbiorców, niekorzystających obecnie z wodociągów – powiedział Maciej Czarnecki, wójt gminy Gniew.

Inwestycja realizowana będzie w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj