Przed końcem roku przyspieszenia nabrał proces legislacyjny. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały kolejne projekty rozporządzeń.

Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska projekty rozporządzeń stanowią przepisy wykonawcze do przyjętego w tym roku Prawa wodnego.

W Rządowym Centrum Legislacji znalazły się projekty rozporządzeń w sprawie:

Ekorozwój Kraków 300 x 250
  • granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego,
  • szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  • ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni,
  • wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,

oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zlewni.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych najistotniejszy jest projekt rozporządzenia ws. opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Projekt określa sposób ich ustalania oraz jednostkowe stawki opłat podwyższonych za przekroczenie przez podmiot warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo zintegrowanych. Zmianie ulega nazwy sankcji z „kary” na opłatę podwyższoną.

Wczoraj z kolei do podpisu przez premiera Morawieckiego skierowany został projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Stawki opłat za usługi wodne czekają na podpis premiera

Na początku stycznia spodziewana jest publikacja rozporządzenia w sprawie statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak się dowiadujemy, w uzgodnieniach międzyresortowych zmniejszona została liczba nadzorów wodnych (zrezygnowano z tworzenia ich filii) – z 352 do 330.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj