Rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłat za usługi wodne. Został on skierowany do publikacji.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany 6 listopada. Po uzgodnieniach międzyresortowych został przyjęty przez rząd i dziś skierowany do podpisu przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Z pierwotnej wersji projektu usunięty został m.in zapis, że Prezes Wód Polskich może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji. Stawki pozostały bez zmian.

Opłaty zmienne i stałe

Nowe Prawo wodne wprowadziło opłaty dla wszystkich sektorów korzystających z wody, w tym dla rolnictwa, hodowców ryb, producentów napojów, sektora energetyki cieplnej i wodnej. Rozporządzenie precyzuje ich wysokość.

Utrzymana została wysokość opłat w zakresie opłaty zmiennej za pobór wód. Problematyczna dotąd kwestia poboru wody na cele rolnicze, w zakresie stawki opłaty zmiennej zrównana została z celem: realizacja zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym, odbiorcy usług pobierający wodę na cele rolnicze będą obciążani taką samą stawką opłaty zmiennej jak m.in. gospodarstwa domowe.

Taniej po 2020 roku

Rozporządzenie określa wysokość stawek opłaty stałej za pobór wód. Kształtują się one na poziomie 100 – 400 zł/ na dobę za m3/s (wody podziemne) oraz 50 – 200 zł/na dobę za m3/s (wody powierzchniowe) w zależności od skali poboru. Te stawki wejdą jednak w życie dopiero w 2020 roku.

Do końca 2019 r. jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty stałej będą wyższe (tak jak je maksymalnie określono w ustawie Prawo wodne) i wyniosą: za pobór wód podziemnych — 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody; za pobór wód powierzchniowych — 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.

Rozporządzenie reguluje także opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz  usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Stawki opłat za usługi wodne – rządowy projekt opublikowany

Czytaj więcej

Skomentuj