Na łamach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Zapisy projektu potwierdzają dotychczasowe deklaracje przedstawicieli rządu o utrzymaniu wysokości opłat w zakresie opłaty zmiennej za pobór wód. Problematyczna dotąd kwestia poboru wody na cele rolnicze, w zakresie stawki opłaty zmiennej zrównana została z  celem: realizacja zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym, odbiorcy usług pobierający wodę na cele rolnicze będą obciążani taką samą stawką opłaty zmiennej jak m.in. gospodarstwa domowe.

Projekt precyzuje wysokość stawek opłaty stałej za pobór wód. Kształtują się one na poziomie 100 – 400 zł/ na dobę za m3/s (wody podziemne) oraz 50 – 200 zł/na dobę za m3/s (wody powierzchniowe) w zależności od skali poboru. Te stawki wejdą w życie 1.stycznia 2020 roku.

Do końca 2019 r. jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty stałej wynosić będą wyższe (tak jak je maksymalnie określono w ustawie Prawo wodne) i wyniosą: za pobór wód podziemnych — 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody; za pobór wód powierzchniowych — 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.

Projekt reguluje także opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz  usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Rządowe Centrum Legislacyjne określiło termin konsultacji projektu rozporządzenia na 7 dni (do 14 listopada). Ma ono zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku razem z wchodzącym w życie nowym Prawem wodnym.

Projekt rozporządzenia można znaleźć tutaj.

– Projekt rozporządzenia opublikowany na łamach Rządowego Centrum Legislacji potwierdza deklaracje składane przez przedstawicieli rządu o utrzymaniu wysokości opłat na dotychczasowym poziomie, w tym zwłaszcza opłat za pobór wód – komentuje Mateusz Faron z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.

Jednak, jak dodaje, deklarowane utrzymanie poziomu opłat związane jest tylko z opłatami zmiennymi. Po stronie taryfowych kosztów przedsiębiorstw pojawiają się bowiem z dniem 1 stycznia 2018 r. zupełnie nowe opłaty stałe. Mateusz Faron zwraca też uwagę na to, że intencją projektodawców jest prawdopodobnie obowiązywanie rozporządzenia przez dłuższy czas (nie zaś jego wydawanie co rok),  opłata stała za pobór wód ustalona została bowiem na sztywnym poziomie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej

Skomentuj