Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Prawo Zamówień Publicznych. Czy wykonawca może domagać się zwaloryzowania wynagrodzenia?

Prawo Zamówień Publicznych. Czy wykonawca może domagać się zwaloryzowania wynagrodzenia?
KR
10.05.2022, o godz. 7:54
czas czytania: około 3 minut
0

Punktem wyjścia dla ustalenia możliwości domagania się przez wykonawcę zwaloryzowania wysokości należnego mu wynagrodzenia jest treść umowy. Kontrakty publiczne na usługi lub roboty budowlane, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy, zawierane w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego po 1 stycznia 2021 r., muszą przewidywać tzw. duże klauzule waloryzacyjne.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1B KUBOTA [17.05-16.06.24]

Klauzule te formułowane są przez zamawiających działających w znacznym zakresie swobody. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym tzw. komentarzu UZP (komentarz do ustawy P.z.p. pod red. H. Nowaka i M. Winiarza) w zakresie tej swobody pozostaje również wybór co do tego czy klauzula  waloryzacyjna ma mieć charakter automatyczny czy też będzie jedynie określać warunki możliwej, ale nie gwarantowanej, zmiany wynagrodzenia. W praktyce, znaczna cześć umów o zamówienia publiczne przewiduje drugi z ww. typów klauzul waloryzacyjnych (konstruowane w oparciu o wskazanie sytuacji w których wysokość wynagrodzenia „może” zostać zmieniona).

Klauzule waloryzacyjne a klauzule przeglądowe

W istocie takie klauzule waloryzacyjne, nie różnią nie od klauzul przeglądowych o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p., z tym zastrzeżeniem, że dotyczą one zmiany wysokości wynagrodzenia. Co istotne w przypadku takich klauzul waloryzacyjnych „źródłem zmiany wysokości wynagrodzenia (jest – przypis autora) aneks sporządzony z uwzględnieniem wytycznych zawartych w umownej klauzuli waloryzacyjnej zawierającej wszystkie elementy opisane w art. 439 ust. 2 Pzp” (Komentarz do art. 439 P.z.p. (w:) Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz).

Zawarcie aneksu warunkowane jest zgodną wolą stron, a w konsekwencji nie gwarantuje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy

W przypadku formułowania takich klauzul waloryzacyjnych, sytuacja wykonawcy nie musi być lepsza od tej w której umowa nie przewiduje w ogóle klauzul waloryzacyjnych. Należy bowiem wskazać, na stanowisko Prezesa UZP zgodnie z którym „umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą skorzystać z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp również w przypadku, w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul waloryzacyjnych bądź adaptacyjnych. (…) Skorzystanie z możliwości wprowadzenia modyfikacji do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie jest również wykluczone w okolicznościach, gdy zamawiający przewidział klauzulę waloryzacyjną lub określone klauzule pozwalające na zmianę umowy w oparciu o dyspozycję art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ale są one niewystarczające do zniwelowania niemożliwych do przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności realizacji umowy lub niemożliwym do przewidzenia zakresem zmiany.” (UZP, Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 24 marca 2022 r.).

Dopuszczalność zmiany umowy nie stanowi o konieczności dokonania takiej zmiany

Dopuszczalność zmiany umowy nie stanowi jednak o konieczności dokonania takiej zmiany, a w konsekwencji przysługiwaniu wykonawcy roszczenia o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wykonawca nie może domagać się zmiany umowy. Źródła sądowego dochodzenia zmiany wysokości wynagrodzenia można poszukiwać w klauzulach rebusowych wynikających z K.c.

 


  • Jak konstruować klauzule waloryzacyjne umożliwiające ograniczenie negatywnego wpływu sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej tzw. kryzysem ukraińskim na kontakt publiczny?
  • Czy istnieje możliwość waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku nieprzewidzenia klauzul waloryzacyjnych?
  • Jakie reguły obowiązują przy adaptacji umów do zmienionych warunków realizacji kontraktu publicznego?
  • Jak skutecznie wnioskować o zmianę umowy?
  • Jak bezpiecznie dokonać zmiany umowy i nie narazić się na odpowiedzialność za delikt dyscypliny finansów publicznych?
  • Jakie reguły obowiązują przy ugodowym rozwiązywaniu sytuacji spornych wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego?

To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi będzie można poznać już 23 maja podczas webinarium

Renegocjacja umów w PZP. Od waloryzacji do ugody z umową w sprawie zamówienia publicznego w roli głównej

 

Szczegóły na stronie: renegocjacjapzp.abrys.pl

 


Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

baner poziomy MAGAZYNOWANIE ODPADÓW webinarium 27 maja [06.05-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Prawo
css.php
Copyright © 2024