Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wystosowała pisma do Przemysława Dacy, prezesa Wód Polskich oraz Marka Gróbarczyka, wiceministra infrastruktury, w których apeluje o działania ratunkowe dla przedsiębiorstw wod-kan. Izba stoi na stanowisku, że Wody Polskie prowadzą propagandową kampanię wymierzoną w przedsiębiorstwa, skierowaną także przeciwko odbiorcom usług.

Protest wodociągowców zawiera się w stanowisku IGWP skierowanym do prezesa Wód Polskich i apelu do ministra Gróbarczyka. Największa ogólnopolska organizacja branżowa sektora wod-kan apeluje do Wód Polskich o rzetelne informowanie społeczeństwa na temat procesu uzgadniania wysokości opłat za wodę i ścieki.

Jest coraz gorzej

Argumenty IGWP sprowadzają się do konieczności podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na dramatycznie i bardzo dynamicznie pogarszającą się sytuację finansową przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zdaniem Krzysztoda Dąbrowskiego, prezesa IGWP, na taki stan rzeczy wpływa kilka istotnych przyczyn. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się przewlekłość postępowań o zatwierdzenie taryfy przez regulatora, czyli dyrektorów RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zdaniem izby dotyczy to zarówno wniosków przedkładanych po upływie okresu 3 lat obowiązywania, jak i wniosków o skrócenie dotychczas obowiązujących taryf.

Ogromna liczba wezwań

Prezes IGWP podkreśla, że izba odnotowuje bardzo wiele przypadków, w których wnioskodawcy w trakcie postępowania otrzymują wezwania do udzielenia odpowiedzi na pytania, a ich liczba sięga niejednokrotnie 100. Regulator daje również wnioskodawcy zbyt krótki czas na udzielenie odpowiedzi, co również budzi niepokój IGWP.

Nie ma jasnych kryteriów

Kolejny problem podnoszony przez prezesa IGWP to brak jasnych kryteriów procedowania wniosków, w tym określania we wniosku taryfowym przez przedsiębiorstwa wod-kan zakresu świadczenia usług, które są dowolnie i odmiennie interpretowane przez poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.

Drastyczna zmiana warunków

Izba podziela również obawy swoich członków, iż organ regulacyjny w trakcie procedowania wniosków taryfowych nie bierze pod uwagę, w jak istotny sposób i z jakim dramatycznym skutkiem warunki ekonomiczne świadczenia usług przez przedsiębiorstwa wod-kan uległy zmianom. Jako przyczyny prezes Dąbrowski wymienia m. in. katastrofalny poziom inflacji, dramatyczny wzrost cen energii elektrycznej (5-14% kosztów całkowitych przedsiębiorstw), gwałtowny wzrost cen gazu, kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen paliw, czy ograniczanie inwestycji.

Chcą współpracy

IGWP nadal deklaruje wolę wspólnych spotkań w celu opracowania szczegółowych propozycji zmian przepisów, jak również opracowania katalogu dobrych praktyk w zakresie procedowania wniosków taryfowych, które z uwagi na sytuację muszą zostać wdrożone w pilnym trybie. Izba liczy również na to, że propozycje dodania w ustawie szybkiej, uproszczonej procedury w zakresie skrócenia taryf oraz zmiany przepisów dotyczących celów poboru wody w ustawie Prawo wodne, które były już przedmiotem wspólnych spotkań i korespondencji z Wodami Polskimi, znajdą się w szybkim procesie legislacyjnym, przy wsparciu PGW Wody Polskie.

pismo-do-Prezesa-Dacy

pismo-do-Ministra-Grobarczyka

Czytaj więcej

Skomentuj