Instytucje UE pracują nad rozporządzeniem dotyczącym odzysku wody ze ścieków dla celów rolniczych. Rada UE 26 czerwca uzgodniła swoje stanowisko w tej sprawie, w którym daje państwom członkowskim możliwość podjęcia decyzji dotyczących nawadniania upraw oczyszczonym ściekiem.

Zapewnienie wystarczającej ilości wody do nawadniania pól, w szczególności podczas fal upałów i poważnych susz, może pomóc w zapobieganiu osłabiania upraw. Rozporządzenie zakładające powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nowe zasady pomogą Europie dostosować się do konsekwencji zmian klimatycznych.

Rada pozostawia wybór

W swoim stanowisku Rada daje państwom członkowskim elastyczność w podejmowaniu decyzji, czy chciałyby wykorzystywać ścieki oczyszczone do nawadniania, biorąc pod uwagę fakt, że warunki geograficzne i klimatyczne znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich.

– Projekt regulacji zawiera wymogi dotyczące jakości odzyskiwanej wody i jej monitorowania w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Zawarto w niej klauzulę zobowiązującą Komisję do oceny potrzeby dokonania przeglądu minimalnych wymogów dotyczących odzyskiwanej jakości wody, w oparciu o wyniki oceny wdrożenia tego rozporządzenia lub w przypadkach, gdy wymaga tego nowa wiedza techniczna i naukowa – wyjaśnia Klara Ramm, ekspert IGWP i organizacji EurEau.

Woda z odzysku może pomóc polskim rolnikom

Dobre przykłady

W Polsce oczyszczone ścieki są obecnie wykorzystywane ponownie np. w stawach rybnych, jako woda basenowa w jednym z hoteli w Karpaczu, do upraw wierzby energetycznej oraz w przemyśle np. do chłodzenia urządzeń w katowickiej elektrociepłowni.

Kilka państw członkowskich ma długie i udane doświadczenie w ponownym wykorzystywaniu wody do różnych celów, w tym do nawadniania w rolnictwie. Są to oczywiście w większości państwa Południowe np. Włochy, Cypr, Hiszpania i Belgia. Taki sposób nawadniania upraw jest stosowany powszechnie także w Izraelu, Kalifornii, Australii i Singapurze.

Wtórne wykorzystanie jest lepsze dla środowiska niż alternatywne metody zaopatrzenia w wodę, takie jak ujęcia wód podziemnych, czerpanie z rzek lub odsalanie. Warto jednak zaznaczyć, że już teraz niektóre państwa sprzeciwiają się rozporządzeniu ze względów bezpieczeństwa.

Projekt regulacji można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj