Projekt koncepcji rewaloryzacji największego parku po praskiej stronie Warszawy został zweryfikowany i zaakceptowany przez Stołecznego Konserwatora Zabytków. Kolejne prace dotyczyć będą m.in. projektu gospodarki drzewostanem parkowym.

Propozycje rozwiązań przedstawione zostaną przez projektantów po dostarczeniu wyników analiz i ekspertyz 400 drzew badanych metodą stosowaną do oceny egzemplarzy pomnikowych i cennych w układach alejowych. Opracowania te przygotowywane są w odniesieniu do dwóch głównych alej parkowych – jesionowej i lipowej. Prace wykonuje Katedra Architektury Krajobrazu SGGW. Wyniki powinny być dostępne około połowy czerwca br.

Warstwa przyrodnicza parku Skaryszewskiego jest traktowana priorytetowo. Wytyczne konserwatorskie do rewaloryzacji nakazują pozostawienie w parku stref ostoi przyrody. Tym samym uwzględnione zostały postulaty naukowców współpracujących z ZOM w temacie rewaloryzacji. Strefy ochronne wyznaczone zostały w porozumieniu z prof. Maciejem Luniakiem, którego opracowanie jest ważnym dokumentem dla projektantów rewaloryzacji. Zachowanie naturalnych terenów pozbawionych ingerencji obejmuje pas zieleni wzdłuż Al. Zielenieckiej, Al. Waszyngtona, a także w sąsiedztwie Jeziora Kamionkowskiego. Planowane jest pozostawienie specjalnych przejść dla płazów, gadów i małych ssaków w ogrodzeniu wzdłuż ul. Międzynarodowej.

Przywracanie parkowi świetności będzie polegało nie tylko na odtworzeniu układu przestrzenno-kompozycyjnego parku, ale też na zastosowaniu materiałów charakterystycznych dla parków krajobrazowych oraz czasu, kiedy powstawały. I tak np. poprzez zastosowanie odpowiednich mieszanek żwiru odtworzy się charakter alej parkowych. Dzięki ogrodzeniu i ochronie parku uniemożliwi się nielegalny wjazd samochodów do parku, a po parku będą mogły poruszać się tylko pojazdy niezbędne do jego obsługi.

Rewaloryzacja tak rozległego obiektu jak Park Skaryszewski to wielkie wyzwanie dla wykonawców projektu oraz zleceniodawcy. Dla jak najstaranniejszej realizacji tego zadania Zarząd Oczyszczania Miasta powołał Komisję składającą się z przedstawicieli Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biura Ochrony Środowiska, Katedry Architektury Krajobrazu SGGW, Polskiej Akademii Nauk, Urzędu Dzielnicy Praga Południe, KOBiDZ, Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Komisja konsultuje działania podejmowane przez projektantów, ostateczna akceptacja należy każdorazowo do Stołecznego Konserwatora Zabytków i Biura Ochrony Środowiska.

źródło: zom.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj